Eines i programes

Descripció

El Sistema d'Informació, Control i Ordenació de Medicaments i Productes Sanitaris, SICOMEPS, naix a l'octubre de 2008, en el marc de l'ús racional de medicaments i productes sanitaris, en una decidida aposta de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per l'aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a impuls definitiu per a una administració electrònica, en compliment de la llavors vigent Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, actualment derogada per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i preservant el compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, en la Llei 41/2002, de 14 de novembre, en el Reial decret 311/2022, de 3 de maig, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

SICOMEPS és una eina gestionada pel Servei d'Ordenació, Control i Vigilància de Productes Farmacèutics de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris. Té com a finalitat facilitar els tràmits que marca la legislació sanitària autonòmica i estatal, en matèria d'ordenació, control, vigilància i seguretat de productes farmacèutics, en els diferents sectors de la cadena del medicament i els productes sanitaris, des de la seua fabricació, passant per la distribució, fins a la dispensació. Per a això, SICOMEPS s'interrelaciona amb altres eines electròniques de la Generalitat com CRC, GAIA, SIP, ROS, GUC, entre altres, i de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, com LABOFAR.

Entre els diferents actors que interactuen amb SICOMEPS es troben: serveis de farmàcia, oficines de farmàcia a través dels Col·legis oficials de farmacèutics de la Comunitat Valenciana, Col·legis oficials de veterinaris de la Comunitat Valenciana, entitats de distribució de medicaments i laboratoris farmacèutics.

Entre altres atribucions, en SICOMEPS es gestionen: el Registre oficial d'establiments i serveis d'atenció farmacèutica de la Comunitat Valenciana, el control de la prescripció veterinària, el llibre receptari oficial electrònic d'oficines de farmàcia, el registre de la vinculació de serveis de farmàcia i farmacioles de centres sociosanitaris a oficines de farmàcia, es gestiona el cicle integral de control d'estupefaents marcat per normativa nacional i autonòmica, a través del mòdul de vals electrònics de petició i devolució d'estupefaents, el mòdul de llibre electrònic de comptabilitat d'estupefaents i del mòdul gestor de parts d'estupefaents.

Després de la cessió del codi del mòdul de vals electrònics d'estupefaents de SICOMEPS, a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, per Resolució de 15 de febrer de 2018, de la Secretaria General de Sanitat i Consum, per la qual es publica el Conveni entre l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i la Comunitat Valenciana, pel qual es fixen les condicions per a la cessió del mòdul de vals electrònics d'estupefaents del gestor d'ordenació i control de medicaments i productes sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s'ha fet extensiu l'ús del val electrònic de petició o devolució d'estupefaents en altres autonomies espanyoles.