Seguretat en l'ús de medicaments

Basant-se en la definició d'Ús Racional del Medicament (OMS – Nairobi 1985) com a "Condició en què el pacient reba la medicació apropiada a la seua necessitat clínica, en les dosis corresponents amb els seus requeriments individuals, per un període adequat de temps i al menor cost per a ell i la seua comunitat", assegurar la seguretat dels pacients involucra l'establiment de sistemes operatius i processos que minimitzen la probabilitat d'errors i maximitzen la probabilitat d'interceptar-los quan ocórreguen.

Bases de dades específiques

Duplicitats terapèutiques

La base de dades de duplicitats terapèutiques conté una sèrie de regles que es definixen basant-se en la informació disponible en fitxa tècnica, com els mecanismes d'acció, indicacions, posologies, interaccions o contraindicacions... i en la informació de guies de pràctica clínica amb informació de combinacions de medicaments del mateix subgrup terapèutic ATC.

 

Es realitza prèviament una anàlisi per a cada un dels subgrups terapèutics ATC amb l'objectiu de determinar aquelles combinacions de fàrmacs que no seria adequat administrar conjuntament i avisar en conseqüència el facultatiu en el moment de la prescripció. Estes anàlisis es basen en el treball conjunt amb la Comissió d'Ús Racional del Medicament existents en els diferents departaments de Salut de la Comunitat Valenciana, i estan sotmesos a contínua actualització.

 

A partir de les anàlisis es configuren les corresponents regles de duplicitat terapèutica de manera que si a un pacient se li prescriuen dos medicaments que suposen duplicitat el sistema activa l'alerta corresponent que comprén dos situacions:

 

- Continuar la prescripció amb el nou medicament una vegada finalitze el tractament vigent

- Continuar la prescripció com a prescripció en situació especial (basant-se en la normativa vigent Reial Decret 1015/2009, de 19 de juny, pel qual es regula la disponibilitat de medicaments en situacions especials)