Programa d'optimització i integració

(RESI) Programa de modernización de prescripción y suministro de productos farmacéuticos en centros sociosanitarios

Atenent l'article 13 del Decret 94/2010, de 4 de juny, del Consell, pel qual es regulen les activitats d'ordenació, control i assistència farmacèutica en els centres sociosanitaris i en l'atenció domiciliària, tots els centres sociosanitaris, públics o privats, amb pacients ingressats o en règim de dia amb assistència sanitària de la Seguretat Social, estaran obligats a la petició i subministrament de productes sanitaris per mitjà d'entrega directa pel programa SUPRO. L'entrega dels productes sanitaris es realitzarà en dos modalitats:

 • Petició a la UCL i entrega directa, pels laboratoris farmacèutics, de productes relacionats en l'annex II.
 • Petició al departament de salut de referència de productes relacionats en l'annex III.
   

Els productes sanitaris sol·licitats a la UCL, amb la fiscalització prèvia de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, seran facilitats directament pels laboratoris proveïdors que són adjudicataris de la UCL de la Conselleria de Sanitat. El contingut de l'annex II serà actualitzat de forma regular per la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat segons es modifique l'oferta de productes de la Conselleria de Sanitat i del mercat farmacèutic.

 

L'automatització del programa SUPRO, annex II, es du a terme a través de l'aplicatiu informàtic RESI, que permet la creació i el seguiment de sol·licituds i comandes de productes sanitaris, la seua validació en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, el registre d'albarans (registre per part dels centres sociosanitaris de les recepcions dels productes sol·licitats) i la conciliació posterior en el procés de facturació que es du a terme en la Conselleria de Sanitat, així com el registre i l'actualització de residents, que és la base per al càlcul d'unitats màximes en la sol·licitud de productes sanitaris.

 

Per tant, es promou un ús racional de productes sanitaris en els centres sociosanitaris, per mitjà de l'establiment de quantitats màximes de cada un dels productes a subministrar, en funció del nombre de residents i del seu perfil.

 

Les peticions de productes sanitaris relacionats amb SUPRO, annex III, seran subministrades pel departament de salut. Amb caràcter excepcional, amb un informe mèdic previ degudament justificat, la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris podrà autoritzar el subministrament d'un producte sanitari de característiques distintes al contingut de l'annex III. El contingut de l'annex III serà actualitzat de forma regular per la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat segons es modifique l'oferta de productes de la Conselleria de Sanitat i del mercat farmacèutic.

 

La utilització de talonaris de receptes oficials del Sistema Nacional de Salut per part dels centres sociosanitaris autoritzats està regulada basant-se en la Resolució de 28 de febrer de 2001, del conseller de Sanitat, amb la finalitat de facilitar el desenrotllament de la instrucció segona, "Procediment per a la sol·licitud i l'accés al sistema d'informació de la Conselleria de Sanitat", arreplegada en la resolució de la Secretaria Autonòmica per a l'Agència Valenciana de Salut sobre accés al sistema d'informació ambulatori (SIA-GAIA) de l'Agència Valenciana de Salut per centres sociosanitaris:

 • Resolució de 28 de febrer de 2001
 • Instruccions de 28 de juny de 2001
 • Resolució de la Secretaria Autonòmica de data 30 de gener de 2012
 • Instruccions amb data 16 de juliol de 2012, que modifiquen les instruccions del 28 de juny de 2011
 • Instruccions de data 4 de març de 2013
 • Model de credencials de seguretat per a sol·licitar l'accés a Abucasis
 • Llistat de Centres PRU de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana