Seguretat en l'ús de medicaments

Basant-se en la definició d'Ús Racional del Medicament (OMS – Nairobi 1985) com a "Condició en què el pacient reba la medicació apropiada a la seua necessitat clínica, en les dosis corresponents amb els seus requeriments individuals, per un període adequat de temps i al menor cost per a ell i la seua comunitat", assegurar la seguretat dels pacients involucra l'establiment de sistemes operatius i processos que minimitzen la probabilitat d'errors i maximitzen la probabilitat d'interceptar-los quan ocórreguen.

Utilitats electròniques

Utilitat d’esdeveniments adversos

El sistema d'informació ambulatòria (SIA) permet registrar els esdeveniments adversos, disposa d'una alerta relacionada també amb la situació clínica pròpia del pacient, que actua en el mòdul de prescripció i alerta el facultatiu si el pacient té o ha tingut alguna reacció adversa relacionada amb el tractament que està prescrivint, amb una novetat, permet notificar automàticament la reacció adversa registrada al Servici de Farmacovigilància Autonòmic corresponent per al seu estudi.

 

El registre es realitza en la història personal del pacient amb un conjunt de dades mínims:

 

  • Tipus d'esdeveniment advers

  • Reacció adversa produïda, la data d'inici i desenllaç

  • El fàrmac sospitós de la reacció i les mesures adoptades

En el moment de la prescripció, si se selecciona el medicament que anteriorment ha causat l'esdeveniment advers en el pacient es mostra l'alerta corresponent.