Seguretat en l'ús de medicaments

Basant-se en la definició d'Ús Racional del Medicament (OMS – Nairobi 1985) com a "Condició en què el pacient reba la medicació apropiada a la seua necessitat clínica, en les dosis corresponents amb els seus requeriments individuals, per un període adequat de temps i al menor cost per a ell i la seua comunitat", assegurar la seguretat dels pacients involucra l'establiment de sistemes operatius i processos que minimitzen la probabilitat d'errors i maximitzen la probabilitat d'interceptar-los quan ocórreguen.

Utilitats electròniques

Utilitat insuficiència renal

En el mòdul de prescripció s'activa la utilitat d'insuficiència renal (IR) la qual funciona per la combinació de la informació següent:

 

  • Diagnòstics actius d'insuficiència renal en el pacient

  • Informació sobre l'ajust de dosi procedent de fitxes tècniques de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris: si el fàrmac requerix o no ajust de dosi, i en cas de requerir-ho quin seria l'ajust a realitzar.

El funcionament en el moment de la prescripció és el següent:

 

A l'entrar en el Mòdul de Prescripció (MPRE), si el pacient té diagnosticat una insuficiència renal i el fàrmac té eixa alerta activada la icona corresponent s'il·lumina en roig.

 

A més, es mostrarà informació de com realitzar l'ajust de dosi i, en determinats casos, es precarregarà la posologia habitual en funció de la depuració renal.

 

Per a l'ajust de dosi es requerix de la dada de la depuració renal del pacient, la qual es podrà recuperar directament de la història clínica del pacient o calcular-se directament en MPRE a través de diferents fórmules, la més estesa en l'actualitat és la fórmula CKD-EPI.

 

En cas que no tinguem un diagnòstic d'insuficiència renal però el fàrmac requerisca ajust de dosi en IR la icona es mostra en blanc.