Convenis i Comités

Comissió mixta de seguiment del conveni TOD

Comissió mixta de seguiment del conveni TOD (conveni de col·laboració entre la conselleria de sanitat i cadascun dels col·legis oficials farmacèutics per al tractament de la tuberculosi observada directament).

Objectiu:
Comprovació i validació de la documentació presentada, per a la posterior emissió del certificat necessari per a l'abonament al COF de la quantitat estipulada en el present conveni.

Composició:

  • PRESIDENT: El director general de la Direcció General  de Farmàcia i Productes Sanitaris, que podrà delegar en el director territorial de la Conselleria de Sanitat.
  • El cap de la Secció de Prestació Farmacèutica de la Direcció Territorial de la Conselleria de Sanitat.
  • Un inspector farmacèutic del Servici d'Inspecció de la Direcció Territorial de la Conselleria de Sanitat.
  • 2 representants del col·legi oficial de farmacèutics.

Normativa que l'afecta:
Convenis de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de València, Alacant i Castelló, com a representants de les oficines de farmàcia voluntàriament inscrites per al tractament supervisat de la tuberculosi a pacients inclosos en el programa TOD (Tractament observat directament), de data 19 de juny de 2006.

Freqüència de reunió: No establida.

Reunions celebrades: No n'hi ha hagut encara.