Convenis i Comités

Comissió Executiva Reguladora de la Prestació Ortoprotèsica (CERPO).

Objectiu:
Establir les condicions per a l'execució de la prestació ortoprotèsica a través dels establiments d'adaptació d'estos productes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Composició:

PRESIDENT: Conseller de Sanitat.
PRESIDENT SUPLENT: Director general per a la Prestació Farmacèutica.
VICEPRESIDENT: Cap del Servici de Prestacions Complementàries.
SECRETARI: Cap de la Secció del Servici de Prestacions Complementàries.
SECRETARIA: Cap del Negociat de l'Àrea per a la Prestació Farmacèutica i el Medicament.
VOCALS:

  • 2 representants del Servici de Prestacions Complementàries.
  • 1 representant del Servici d'Inspecció.
  • 1 representant de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics.
  • 2 facultatius especialistes designats per la Direcció General per a la Prestació Assistencial.
  • 3 representants de les associacions d'establiments d'adaptació de productes, designats per les diferents associacions.

Quan ho considere oportú, la CERPO podrà convocar a les seues reunions fins a un màxim de dos membres no fixos, que actuaran amb veu però sense vot, entre persones que per raó del seu càrrec o trajectòria professional es considere necessària la seua intervenció.

Normativa que l'afecta:
Orde de 4 d'agost de 2000 que regula la prestació ortoprotèsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i Reial Decret 1030/2006 que establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut.

Freqüència de reunió: Relacionada directament amb l'evolució de la prestació.

Reunions celebrades: Quatre des de principi de 2009.