Història de Salut Electrònica

El portal d'Història de Salut Electrònica és la web on vosté pot consultar els seus informes clínics. En aquest portal vosté pot trobar tant informes HSE oferits per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública com informes generats en qualsevol Servici de Salut, disponibles a la "Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud" (HCDSNS).

Botó enllaç web Història Salut Electrònica

Informació Història de Salut Electrònica

A través de la Història de Salut podrà:

 • Visualitzar el llistat de documents disponibles.
 • Consultar els informes clínics, guardar-los i imprimir-los.
 • Ocultar de forma selectiva els informes clínics que desitja que no estiguen accessibles per a professionals d'una altra comunitat autònoma.
 • En aquest cas, els professionals podran saber que vosté ha decidit protegir certa informació, encara que no sabran ni tan sols de quin tipus és aquesta. En cas de trobar-se en una situació que, segons el criteri del professional sanitari, requerisca atenció sanitària urgent, aquest podria arribar a visualitzar aquesta informació sense el seu consentiment.
 • Quan vosté oculte un Patient Summary (Resum de Pacient per a la Unió Europea), els professionals del Sistema Nacional de Salut, davant una situació que consideren d'emergència, tindran la facultat de visualitzar documents que han sigut marcats com a ocults per vosté. Aquesta opció de visualització excepcional no està disponible per a professionals d'altres països de la Unió Europea en els quals vosté puga rebre assistència sanitària. Per tant, els documents que vosté oculte no podran ser visualitzats per aquests professionals. No obstant això, vosté pot portar una còpia impresa o emmagatzemar el document en un dispositiu, per a poder mostrar el document ocult a professionals que li presten assistència sanitària en un altre país de la Unió Europea.
 • Consultar els accessos als informes que han realitzat els professionals sanitaris a través de HCDSNS i formular reclamacions en cas d'accés indegut.
 • Els professionals sanitaris estan autoritzats per accedir als informes d'un pacient només en el moment aquest recessite assistència sanitària.
 • El sistema conservarà el rastre de la identitat de les persones que accedisquen i de les característiques de la informació que consulten. Aquest rastre serà auditat periòdicament.
 • Es pot perseguir legalment qualsevol accés a aquesta informació no justificat per la necessitat d'assistència sanitària dels pacients individuals, o realitzat sense comptar amb l'autorització deguda, o que derive en un ús il•legítim d'aquesta.
   

L'accés a aquest portal està restringit únicament als ciutadans que estiguen empadronats a la Comunitat Valenciana i disposen de la Targeta Sanitària SIP. En cas de no estar empadronat a la Comunitat Valenciana podrà accedir a la seua informació clínica a través dels servicis que oferisca el Servici de Salut on estiga donat d'alta.

 

Per a més informació sobre aquest servici pot consultar la documentació disponible on pot consultar les preguntes més freqüents. Si no pot accedir, revise la configuració SSL del seu navegador. En cas que vulga comunicar alguna incidència sobre el servici pot fer-ho cridant al telèfon 012 (963866000) d'atenció al ciutadà.

Versió actual: 2.2.0