assistència sanitària transfronterera

Persona assegurada a Espanya i empadronda a la Comunitat Valenciana

Asistencia Sanitaria en otros Estados miembros de la Unión Europea 

Abans d'optar per l'assistència sanitària en un altre estat membre de la UE, s'ha d'informar, a través del punt de contacte d'eixe estat membre, de l'assistència que desitja rebre, de les tarifes per a eixe tractament en l'estat membre elegit i dels procediments per a formular les reclamacions, queixes o suggeriments. No es reembossaran els gastos d'allotjament o viatge.

El ciutadà que sol·licite assistència sanitària en un altre estat membre de la Unió Europea ha d'avançar el pagament de l'assistència i té dret que li la reembosse la Conselleria de Sanitat o la mutualitat de funcionaris que corresponga, quan torne a Espanya, sempre que eixa assistència estiga inclosa en la Cartera Comuna de Servicis del Sistema Nacional de Salut,o en la complementària de la Comunitat Valenciana.

Els pacients tenen dret a rebre, al país triat, els informes clínics sobre l'assistència, i a la continuïtat i seguiment sanitari a la Comunitat Valenciana, com si l'assistència rebuda en un altre estat s'haguera prestat en la nostra Comunitat.

Estan exclosos d'esta prestació els servicis de cures de llarga duració, els trasplantaments d'òrgans  i els programes de vacunació públics.

Quan es requerisca hospitalització de, com a mínim, una nit, o quan l'assistència exigisca l'ús d'infraestructures o equips mèdics summament especialitzats o costosos, este tipus d'assistència requerix una autorització prèvia  de la Conselleria de Sanitat o la mutualitat de funcionaris que corresponga, perquè se li puguen reembossar els gastos després. L'autorització prèvia se sol·licita omplint elformulari específic següent, que es presenta en qualsevol registre oficial, segons el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre. El termini màxim per a la notificació de la resolució de concessió o denegació de l'autorització prèvia és de 45 dies, a partir de la data de recepció de la sol·licitud per part de l'òrgan competent per a tramitar-la. Contra esta resolució es poden interposar els recursos que siguen procedents.

Les autoritats sanitàries poden denegar  l'autorització si el tractament o el prestador de servicis poden representar un risc per al pacient. També es pot denegar l'autorització si a Espanya es pot oferir una assistència sanitària apropiada en un termini justificable des del punt de vista mèdic.

L'assumpció de gastos derivats de l'AST per part de la Conselleria de Sanitat té com a límit la quantia que hauria assumit si l'assistència s'haguera prestat en el seu territori, sense excedir el cost real de l'assistència efectivament.  prestada. Estos gastos de reembossament es fixaran segons les taxes i preus públics establits per la Conselleria de Sanitat, publicats en el DOCV.

Per a la sol·licitud de reembossament, s'ompli el formulari de reembossament,i s'hi adjunten la factura i l'informe clínic, que han de reflectir les dades estipulades en l'annex I..La sol·licitud de reembossament es presenta davant de l'òrgan competent en el termini màxim de tres mesos a partir de la data del pagament de l'assistència rebuda i, quan l'autoritat sanitària ho considere necessari, s'ha de completar amb una avaluació prèvia d'un metge d'atenció primària que justifique la indicació de la prestació sanitària que s'ha proporcionat al pacient.