Beneficiarios

El programa de Foment de la innovació des de la Demanda (FID) és un instrument del Ministeri de Ciència i Innovació (MCIN) per a la promoció de la Compra Pública d'Innovació (CPI), finançat amb càrrec als fons FEDER dins del programa plurriregional d'Espanya 2014-2020 (mesura: 010b1 - OE.1.2.1.04)* i està dirigit a fomentar la innovació mitjançant la demanda de solucions innovadores per part de les administracions públiques.

*Mesura 010b1 - OE.1.2.1.04

Objectiu Temàtic 1: enfortir les capacitats en I+D+i que permeten el desenvolupament de vincles i la creació de sinergies entre el sector públic i el sector empresarial; i estimular la inversió empresarial en I+D+i, a través d'instruments tant d'oferta com de demanda, contribuint a millorar la competitivitat empresarial recolzada en la innovació i la creació d'ocupació d'alt valor afegit.

Eix prioritari 01, dins de la Prioritat d'inversió 1b: El foment de la inversió empresarial en I+i, el desenvolupament de vincles i sinergies entre les empreses, els centres de recerca i desenvolupament i el sector de l'ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el desenvolupament.

Objectiu específic: OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'I+i liderades per les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores i suport a la compra pública d'innovació.

Actuació: 004Línia de Foment de la Innovació des de la Demanda (FID) i de la Compra Pública Innovadora (CPI)

En 2014 s'inicia la col·laboració entre el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitat i el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, l'Institut de Salut Carles III i les CCAA en el desenvolupament del Programa FID Salut. Aquesta col·laboració ha quedat formalitzada a través del Conveni per al Foment de la Compra Pública Innovadora en l'SNS signat en 2016.

La CSUiSP participa en la segona convocatòria del programa FID Salut amb dos projectes:

IMAS (Imatge Molecular d'Alta Sensibilitat)

MED-P BigData (Medicina Personalitzada - Big Data)

Imatge Union Europea

Mesures antifrau

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com a beneficiària d'una ajuda cofinançada pel FEDER, en el marc de la Línia FID-CPI del Ministeri de Ciència i Innovació, per a l'execució dels projectes Imatge Molecular d'Alta Sensibilitat (IMAS) i Medicina Personalitzada Big data (MedP Bigdata), té com a missió comunicar la seua voluntat de lluitar contra el frau, fent-lo visible dins i fora de l'organització.

Referent a això, s'han posat en marxa les següents mesures de prevenció horitzontals:

  1. Publicar en la pàgina web de la Conselleria una declaració per la qual manifesta la seua postura antifrau i la seua adhesió a la declaració institucional efectuada per Direcció General de Fons Comunitaris (hui, Direcció General de Fons Europeus) en matèria antifrau.

  2. Informar els empleats, contractistes i resta de personal de l'organització interna o externa implicada en els projectes IMAS i MedP Bigdata, de la forma en la qual poden comunicar a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau, OLAF, qualsevol sospita de frau que obre en el seu poder indicant que la denúncia és anònima, la qual cosa garanteix al denunciant la seua seguretat i li protegeix d'hipotètiques represàlies internes.

  3. Difondre entre l'organització el catàleg no exhaustiu de possibles signes o marcadors de risc "banderes roges", que es troba penjat en la pàgina web.

Els beneficiaris de la Línia FID-CPI poden comunicar a la OLAF qualsevol sospita de frau que obre en el seu poder a través de l'enllaç al CANAL DE DENÚNCIES (comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afecten fons europeus) establit pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la IGAE.

És responsabilitat de tots identificar qualsevol pràctica que s'allunye d'un comportament ètic en l'ús dels fons públics. Per això, qualsevol persona que vulga notificar un fet, circumstància o qualsevol mena de comportament qüestionable que puga considerar-se com un incompliment de les normes (irregularitat) o una acció deliberada de frau, pot fer-ho de manera anònima i sense cap tràmit, facilitant la informació la més precisa i detallada possible i aportant documentació si disposa d'ella.

Els fets han de ser descrits de manera objectiva, incloent-hi si fora possible, informació comprovable, com, per exemple: referència del projecte, imports, dates, etc., havent d'indicar si s'ha comunicat el fet a altres autoritats.

El tractament de les dades personals s'ha d'ajustar al que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i modificada per la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

Per a informació complementària, es recomana consultar la Pàgina web de la DG FONS 

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/gs/feder/dg/Paginas/inicio.aspx