Programes, normativa i legislació

L'activitat d'I+D+i es desenrotlla seguint uns plans i estratègies d'actuació dictats tant per l'Administració General de l'Estat com per les comunitats autònomes. Així mateix, la seua gestió tant administrativa com econòmica ha de realitzar-se d'acord amb la legislació vigent. A continuació s'enumera normativa vigent a efecte de l'activitat investigadora.

  • Llei 14/2011, d' 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (BOE 02/06/2011)
  • Lei 2/2009, de 14 d'abril, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Valencià d'Investigació Científica i Desenrotllament Tecnològic (DOCV 16/04/2009)
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE 18/11/2003)
  • Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (BOE 25/07/2006)
  • Llei 11/1986 de 20 de març, de Patents (BOE 26/03/1986)
  • Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, de l'Estatut del Personal Investigador en Formació (BOE 03/02/2006) .