CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO

La consulta

Amb caràcter previ a la licitació, la CSUiSP llança el 09/09/2019 una consulta preliminar al mercat (CPM) a fi de sol·licitar informació als agents sobre les possibles solucions a la necessitat plantejada.

Les propostes de solucions rebudes en una CPM serveixen per a recaptar informació i avaluar les capacitats que disposa el mercat per a fer front als reptes plantejats. A més, també permet definir les especificacions funcionals (que impliquen innovació i siguen factibles d'aconseguir-se) a incloure en una futura Compra Pública d'Innovació o un altre instrument de contractació pública.

 

Principals objectius de la CPM

  • Informar el mercat sobre els plans de contractació i les necessitats de l'administració pública
  • Recaptar informació dels proveïdors del mercat

Formularis

Qui pot participar?

La convocatòria és oberta i es dirigeix a persones físiques o jurídiques que tinguen intenció de col·laborar facilitant informació sobre l'estat de la ciència o del mercat respecte de si existeixen determinades solucions desenvolupades o en desenvolupament relacionades amb l'objecte d'aquesta consulta i presentant, en el seu cas, propostes que especifiquen tant la definició i abast de les tasques, com la seua implementació i grau d'innovació tecnològica.

Com participar?

Els interessats a participar en la consulta ho faran utilitzant els formularis disponibles en aquest apartat i una vegada emplenats es remetran al correu electrònic projecte_imas@gva.es.

Consideracions a tindre en compte:

  1. Quan una proposta es presente de manera conjunta per un grup de persones o entitats haurà d'identificar-se aquella que les represente, a l'efecte d'interlocució amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  2. Els interessats a participar en la consulta emplenaran el formulari de sol·licitud de participació – Annex 1 –, sent preceptiu incloure en aquest el telèfon i correu electrònic de contacte que seran els únics canals de comunicació acceptats.

  3. Per a formular preguntes sobre el desenvolupament del procés de consulta (no preguntes d'índole tècnica) els interessats utilitzaren el formulari Annex 2.

  4. Per a la presentació de propostes de solucions els interessats emplenaran el formulari electrònic corresponent Annex 3

En cas de dubtes, els interessats poden consultar el següent document de preguntes freqüents: