Convocatòries ocupació pública

Avisos

 

  • 11-07-2024 - Després de la publicació al DOGV de la Llei 7/2024, de 9 de juliol, del Consell, de simplificació administrativa de la Generalitat, el certificat mèdic requerit pel nomenament de les persones aspirants seleccionades als diferents procesos selectius es substitueix per una declaració responsable (model: enllaç) de posseir les capacitats i aptituts físiques i psíquiques necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques que corresponguen a la plaça corresponents de cada convocatòria. 

  • 23-02-2024 - EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA: METGES/METGESSES D'URGÈNCIA HOSPITALÀRIA.  OPE 2014-15-16.  ACCÉS AL PROCEDIMENT: (obri en nova finestra)

  • 20-02-2024 -  EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA: METGES/METGESSES (ESPECIALITAT: NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA).  OPE 2007.  ACCÉS AL PROCEDIMENT(obri en nova finestra)

  • 25-10-2023 - AL·LEGACIONS A LLISTATS PROVISIONALS DE CONCURSOS OPOSICIÓ: ERROR EN L'ENLLAÇ

En cas d'error  en l'enllaç que figura en les publicacions del DOGV, es pot accedir a través del següent:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

En relació amb els servicis prestats no valorables d'ofici per l'Administració del personal funcionari de gestió sanitària, s'indica que, per a la seua valoració en els processos selectius en vigor (convocatòries de les ofertes d'ocupació pública 2017-2018-2019 i processos de concurs de mèrits de la Llei 20/2021), el full informatiu emés per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, tal com la pròpia fulla indica, manca d'efectes jurídics i no comporta l'exercici de cap potestat administrativa. Per tant, únicament seran vàlids els certificats oficials de servicis prestats emesos per la conselleria citada i no els fulls informatius.

Les persones que hagen entregat únicament este full informatiu hauran d'entregar el certificat oficial al més prompte possible, indicant clarament la categoria i el procés selectiu al qual es referix.

En tot cas, després de la publicació de la resolució provisional del procés selectiu corresponent, podrà presentar-se este certificat oficial dins del termini d'al·legacions establit en la convocatòria.