Convocatòries ocupació pública

Avisos

En cas d'error  en l'enllaç que figura en les publicacions del DOGV, es pot accedir a través del següent:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

En relació amb els servicis prestats no valorables d'ofici per l'Administració del personal funcionari de gestió sanitària, s'indica que, per a la seua valoració en els processos selectius en vigor (convocatòries de les ofertes d'ocupació pública 2017-2018-2019 i processos de concurs de mèrits de la Llei 20/2021), el full informatiu emés per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, tal com la pròpia fulla indica, manca d'efectes jurídics i no comporta l'exercici de cap potestat administrativa. Per tant, únicament seran vàlids els certificats oficials de servicis prestats emesos per la conselleria citada i no els fulls informatius.

Les persones que hagen entregat únicament este full informatiu hauran d'entregar el certificat oficial al més prompte possible, indicant clarament la categoria i el procés selectiu al qual es referix.

En tot cas, després de la publicació de la resolució provisional del procés selectiu corresponent, podrà presentar-se este certificat oficial dins del termini d'al·legacions establit en la convocatòria.