Fitxes informatives

H01 Precaucions estàndard (I) (v.4)Nova versió!

H02 Precaucions estàndard (II): higiene de mans (v.3).

H03 Precaucions estàndard (III): equips de protecció individual.  Nova!

H03 Recomanacions per a la recollida selectiva i segregació de residus (v.3). Anul·lada. En revisió.

H04 Recomanacions per al transport de residus (v.3). En revisió.

H05 Recomanacions per a l'actuació en cas d'exposició biològica (v.3).

H06 Recomanacions per a transport intern, extern i emmagatzematge de mostres biològiques (v.03).

H15 COVID-19. Centres hospitalaris (v.6). Anul·lada.

H16 Normes generals per a l'ús d'EPIS (v.3).

H17 Utilització correcta dels guants.

H18 Protecció respiratòria: mascaretes FFP.

Ús d'equips de protecció després de la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19Nova!

H19 COVID-19. Maneig de mostres per al personal de laboratori (v.4). Anul·lada.

H20 COVID-19. Atenció Primària (v.4). Anul·lada.

H21 COVID-19. Presa de mostres respiratòries per al diagnòstic microbiològic per PCR de SARS-CoV-2 (v.5). Anul·lada.

H22 COVID-19. Inspecció servicis sanitaris (v.2). Anul·lada.

H23 COVID-19. Centres sociosanitaris (v.3). Anul·lada.

H24 COVID-19. Atenció domiciliària de pacients COVID-19. Anul·lada.

H25 COVID-19. Mesures generals per a la prevenció i control de la infecció per el virus SARS-CoV-2 (v.3). Anul·lada.

H26 Prevenció de lesions durant la utilització d'instruments tallants i punxants.

H27 Maneig de pacients sospitosos, probables o confirmats d'infecció pel virus de la pigota dels micos (v.4).

H28 Posada i retirada d'equips de protecció per a la prevenció de malalties infeccioses en el personalNova!