Acreditació Infermeria

TRÀMIT ELECTRÓNIC

QUI HA D'UTILITZAR AQUEST TRÀMIT PER A SOL·LICITAR L'ACREDITACIÓ?

  • NO HAURAN DE PRESENTAR SOL·LICITUD TELEMÀTICA per a ser acreditades, ja que se'ls acreditarà d'ofici quan es dicte i publique la resolució posterior a la data en què reunisquen els requisits per a això:

 

A) Les persones que presten serveis com a infermer/a en:

  • Els departaments de salut directament gestionats per la Conselleria.
  • Les concessions sempre que siga personal estatutari. El personal laboral sí que haurà de presentar aquesta sol·licitud telemàtica.
  • Els consorcis hospitalaris del Sistema Valencià de Salut.
  • Els serveis centrals i les direccions territorials de la Conselleria.

B) Les infermeres i infermers que superen el corresponent curs d'adaptació impartit per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut.

 

  • HAURAN D'UTILITZAR AQUEST TRÀMIT ELECTRÒNIC les persones que presten serveis en el denominat "sector privat" del Decret 145/2020, així com en entitats de titularitat pública no enumerades en l'apartat anterior.


Es presentarà la sol·licitud signada electrònicament mitjançant el tràmit següent:

Procediment d'Acreditació de Infermers/res. Enlace Enllaç

 

S'aportarà la documentació que acompanye a la sol·licitud. Quant a aquesta documentació, cal aclarir que:

 

  • -La titulació o les titulacions únicament haurà de presentar-se si s'ha oposat en la sol·licitud al fet que l'Administració actuant puga consultar o recollir aquesta documentació. 

  • -El certificat de vida laboral de la Seguretat Social únicament haurà de presentar-se si s'ha oposat en la sol·licitud al fet que l'Administració actuant puga consultar o recollir aquesta documentació.

  • -El certificat expedit per la seua ocupadora, especificant el tipus de cures de la prestació (generals, especialitzades o ambdues) i el seu període de temps, haurà de presentar-se sempre, llevat dels supòsits excepcionals i justificats en què resulte impossible, que serien principalment:

- Desaparició sobrevinguda de l'entitat ocupadora certificadora.

- Prestació de serveis per compte propi.

 

Si resulta impossible aquesta presentació, se substituirà per la presentació de la declaració responsable següent especificant el tipus de cures d'infermeria proveïdes (generals, especialitzades o ambdues):

     

Model de declaració responsable. Enlace/Enllaç

 

NORMATIVA

 

DECRET 145/2020, de 25 de setembre, del Consell, de regulació del procediment d'acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part de infermeres i infermers en la Comunitat Valenciana.

 

INFORMACIÓ

 

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'ampliació del termini màxim de resolució del procediment d'acreditació a sol·licitud de persona interessada per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part d'infermeres i infermers a la Comunitat Valenciana.


LLISTAT D'INFERMERS/ES ACREDITATS/DES (Actualitzats a data  17/11/2023) Enlace   Enllaç

 

RESOLUCIONS D'ACREDITACIÓ

 

 

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, en l'àmbit de les cures generals, de les infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d'un any en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió directa dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat i adscrits a aquesta.

 

 

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'acreditació per a la indicació, l'ús i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, en l'àmbit de les cures generals, de les infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d'un any en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió directa dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat i adscrits a aquesta.

 

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, en l'àmbit de les cures especialitzades, de les infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d'un any en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió directa dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat i adscrits a aquesta.

  

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, en l'àmbit de les cures generals i en l'àmbit de les cures especialitzades, de les infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d'un any en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió directa dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat i adscrits a aquesta, per compte propi, en centres privats o en centres de titularitat pública no dependents de la conselleria.

 

 

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 d’abril de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda l’acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà, en l’àmbit de les cures generals i en l’àmbit de les cures especialitzades, de les infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d’un any en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió directa dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat i adscrits a aquesta, per compte propi, en centres privats o en centres de titularitat pública no dependents de la conselleria.

 

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2022, del conseller  de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'acreditació per a la indicació, l'ús i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris  d'ús humà, en l'àmbit de les cures generals i en l'àmbit  de les cures especialitzades, de les infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d'un any  en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió directa dependents de la conselleria competent en matèria de  sanitat i adscrits a aquesta, i per compte propi, en centres  privats o en centres de titularitat pública no dependents de  la conselleria

 

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda l’acreditació per a la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà, en l’àmbit de les cures generals i en l’àmbit de les cures especialitzades, de les infermeres i infermers amb una experiència professional mínima d’un any en centres, serveis i institucions sanitàries, i també de les infermeres i infermers que hagen superat el corresponent curs d’adaptació a través de l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut.

 

CORRECCIÓ d’errades de l’annex III de la Resolució de 10 de maig de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda l’acreditació per a la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà, en l’àmbit de les cures generals i en l’àmbit de les cures especialitzades, de les infermeres i infermers que hagen superat el corresponent curs d’adaptació a través de l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut.

 


RESOLUCIÓ de 20 d 'octubre de 2023, del conseller de Sanitat, per la qual s'acorda l'acreditació per a la indicació, I'ús i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús huma, en l'àmbit de les cures generals i en l'àmbit de les cures especialitzades, de les infermeres i infermers amb una experiência professional mínima d 'un any en centres, serveis i institucions sanitaries, així com de les infermeres i infermers que hagen superat el corresponent curs d'adaptació a través de I 'Escola Valenciana d 'Estudis de la Salut