Portal del pacient

Voluntats anticipades

El Document de Voluntats Anticipades és el document mitjançant el qual una persona major d'edat o menor emancipada, amb capacitat legal suficient i lliurement, expressa les seues voluntats quan es trobe en una situació en la qual les circumstàncies que concórreguen no li permeten expressar-les respecte a:

  • Les instruccions sobre les actuacions mèdiques que l'afecten.

  • La decisió respecte a la donació dels seus òrgans amb finalitat terapèutica, docent o d'investigació. En aquest cas, no es requerirà autorització per a l'extracció o la utilització dels òrgans donats.

  • La sol·licitud de prestació d'eutanàsia en una situació en la qual les circumstàncies que concórreguen no li permeten expressar lliurement la seua voluntat.

El document es podrà formalitzar de tres maneres:

 

  1. Mitjançant escriptura pública davant notari.
  2. Per escrit davant dos testimonis en qualsevol SAIP
  3. De forma telemàtica. Enllaç al tràmit (obri en nova finestra)

Inscripció en el Registre del Document de Voluntats Anticipades (testament vital). Enllaç al procediment. (Obri en nova finestra).

 

Els testimonis seran persones majors d'edat, amb plena capacitat d'obrar, dels quals almenys un, no tindrà amb l'atorgant relació per raó de matrimoni, parella de fet, parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat o cap relació patrimonial.

 

La figura del representant designada per l'atorgant actuarà com a interlocutora vàlida davant l'equip sanitari, no sent obligatòria la seua designació. En qualsevol cas, la persona representant no pot actuar de testimoni.

 

El Document de Voluntats Anticipades, una vegada emplenat, podrà ser inscrit en el Registre de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana. Per a això s'adjuntarà còpia dels DNI dels testimonis i del representant si n'hi haguera, i de l'atorgant, així com les seues dades de targeta SIP.

 

Mentre la persona atorgant conserve la seua capacitat, segons el que es disposa en l'article 6 del Decret 180/2021, del 5 de novembre, del Consell de la Generalitat, la seua llibertat d'actuació i la possibilitat d'expressar la seua voluntat preval sobre les instruccions contingudes en el Document de Voluntats Anticipades davant qualsevol actuació clínica.

 

Quan siga necessari, tot el personal mèdic responsable de l'assistència de la persona, conforme al que es disposa en l'article 12 del Decret 180/2021, del 5 de novembre, del Consell de la Generalitat, podrà consultar el Registre de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana, obtenint, si existeix el Document de Voluntats Anticipades, i si és necessari efectuarà una còpia impresa per al seu aclariment amb els afins o la família.

 

El Document de Voluntats Anticipades produirà plens efectes per si mateix i haurà de ser respectat pels serveis sanitaris i per tot el personal sanitari que tinga alguna relació amb el seu autor.

 

En el cas que en el compliment del Document de Voluntats Anticipades sorgira l'objecció de consciència d'algun facultatiu, l'entitat sanitària responsable de prestar l'assistència sanitària posarà els recursos suficients per a atendre la voluntat anticipada de les persones en els supòsits admesos per l'ordenament jurídic.

 

No podran tindre's en compte voluntats anticipades que incorporen previsions contràries a l'ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica, o que no corresponguen exactament amb el supòsit de fet que el subjecte ha previst en el moment d'emetre-les. En aquests casos, quedarà constància raonada d'això en la història clínica de la persona.

 

Més informació consultar el Decret 180/2021, del 5 de novembre, del Consell de la Generalitat.