Seguretat en l'ús de medicaments

Basant-se en la definició d'Ús Racional del Medicament (OMS – Nairobi 1985) com a "Condició en què el pacient reba la medicació apropiada a la seua necessitat clínica, en les dosis corresponents amb els seus requeriments individuals, per un període adequat de temps i al menor cost per a ell i la seua comunitat", assegurar la seguretat dels pacients involucra l'establiment de sistemes operatius i processos que minimitzen la probabilitat d'errors i maximitzen la probabilitat d'interceptar-los quan ocórreguen.

Utilitats electròniques

Gestor PRM. Alertes farmacoterapèutiques off line

El programa de revisió i seguiment de la farmacoteràpia (Programa REFAR) inclou la revisió periòdica dels pacients i els seus tractaments, i les actuacions específiques per a garantir la seua seguretat, efectivitat i eficiència, de forma integrada en els processos assistencials.

Per a la priorització de la revisió més eficient dels pacients principalment crònics i polimedicats es disposa d'una ferramenta informàtica de gestió, la "Ferramenta PRM" (Problemes Relacionats amb els Medicaments), que permet la gestió dels pacients de la Comunitat Valenciana i els seus principals PRM basats en el disseny i manteniment de bases de dades de medicaments, diagnòstics, dades clíniques essencials de cada pacient obtingudes de la història clínica ambulatòria (SIA) i de la prescripció farmacèutica. Estos problemes preveuen la gestió d'interaccions, duplicitats, contraindicacions, al·lèrgies, esdeveniments adversos i posologies inadequades.