Preguntes freqüents FAQ

1. PREGUNTA: Poden haver-hi farmàcies que compartisquen un mateix domini d'internet de manera que l'usuari quan compra puga triar la farmàcia que el subministra?
Resposta: no. La venda a distància de medicaments únicament pot fer-se directament des de la web de l'oficina de farmàcia i no cal compartir la responsabilitat professional del farmacèutic titular de l'oficina de farmàcia sobre l'activitat i contingut de la seua pàgina web a través dels dominis d'internet entre diversos titulars.

2. PREGUNTA: És possible la creació d'un lloc web comú per a unes quantes farmàcies, amb la finalitat de publicitar en internet els servicis de venda en línia?
Resposta: no. La publicitat de les farmàcies i els seus llocs web (independentment del suport en què es faça), inclosa la mateixa denominació del lloc i altres tècniques de publicitat o posicionament web, són competència de les comunitats autònomes on s'ubiquen les farmàcies i estan regulades per la normativa que se'ls aplica.
No es preveu la inclusió de continguts publicitaris en els llocs web mencionats.

3. PREGUNTA: El lloc web de la farmàcia per a la venda de medicaments sense recepta ha de ser un lloc web independent o hi ha la possibilitat de compartir el domini, de manera que hi haja subdominis diferents (això és, per a la creació d'una altra pàgina web de parafarmàcia) que compartirien la connexió segura, el xifratge de dades, etc.?
Resposta: ha d'haver-hi una segregació clara entre les activitats de venda de medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció, que estan sotmeses al que disposa el Reial Decret 870/2013 i les que, com la venda de productes denominats de parafarmàcia, estarien sotmeses a un altre tipus de normatives. Les garanties previstes en el Reial Decret, algunes de les quals deriven de la normativa comunitària, com el logo, només són aplicables a la venda a distància de medicaments. L'ús de subdominis pot ser una ferramenta vàlida per a aconseguir esta segregació que no induïsca a error al consumidor.
En el cas que la part de medicaments es trobe allotjada en un subdomini de la pàgina web de la farmàcia, en el formulari de comunicació haurà d'introduir l'adreça web del subdomini.
L'acord de llicència de la Comissió Europea limita la utilització del logotip comú per a la venda a distància de medicaments a l'objectiu i propòsit de la Directiva 2001/83/CE, per la qual cosa no és possible usar-lo amb altres finalitats.

4. PREGUNTA: Com cal registrar el nom del domini del lloc web?
Resposta: les consultes sobre la regulació dels registres de noms de domini, s'hauran de dirigir al gestor corresponent en funció del domini triat (p.e. RED.ES en el cas de noms de domini .ES).

5. PREGUNTA: Quina normativa seria aplicable als llocs web de les oficines de farmàcia?
Resposta: en l'article 8 del Reial Decret 870/2013, de 8 de novembre, es fixen els requisits que han de complir els llocs web de les oficines de farmàcia que duguen a terme la venda de medicaments. Els requisits es referixen a la titularitat de la pàgina, a l'obligació d'exhibir el logotip que identificarà els llocs web que venguen legalment medicaments en la UE i la informació que haurà de contindre.


6. PREGUNTA: Hi ha la possibilitat de crear aplicacions per a la venda de medicaments en línia?
Resposta: la modalitat de venda relacionada amb la creació d'aplicacions no està inclosa en l'àmbit del Reial Decret 870/2013, que regula la venda a distància a través de llocs web; per tant, no es pot dur a terme.

7. PREGUNTA: Després de la posada en marxa del nou sistema de venda a distància, la prohibició de distribució i exportació per part de les oficines de farmàcia, arreplegada en l'article 111.c.23 del Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, afecta tots els medicaments, o únicament els que estan subjectes a prescripció mèdica obligatòria?
Resposta: la prohibició de distribució i exportació, per part de les oficines de farmàcia, afecta tots els medicaments. La distribució i exportació de medicaments són activitats que només poden realitzar els laboratoris farmacèutics i les entitats de distribució d'acord amb els articles 67 i 73 del Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol. Estes activitats no estan incloses entre les que poden fer les oficines de farmàcia d'acord amb la normativa.
Les oficines de farmàcia únicament poden dispensar medicaments al públic i està prohibit el subministrament de medicaments a una altra o altres farmàcies o entitats de distribució, independentment d'on s'ubiquen els destinataris dels medicaments (Espanya, Unió Europea o tercers països).
L'activitat que es regula en el Reial Decret 870/2013, de 8 de novembre, pel qual es regula la venda a distància al públic, a través de llocs web, de medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica és una activitat de dispensació.

8. PREGUNTA: Es considera exportació de medicaments la venda per internet a compradors ubicats en altres estats membres?
Resposta: no. La venda a distància de medicaments no subjectes a prescripció mèdica no és una activitat d'exportació quan els destinataris es troben en un altre país de la UE i es troba emparada sota el principi de la lliure circulació i es referix exclusivament a la dispensació de medicaments autoritzats en la UE.

9. PREGUNTA: És possible la venda a través de llocs web de medicaments amb el material de condicionament primari i secundari autoritzat a Espanya a usuaris d'altres estats membres?
Resposta: no. En l'article 85.quater de la Directiva 2001/83/CE s'establix que els medicaments venuts a través de llocs web han de complir la legislació nacional de l'Estat.
Membre de destinació. Així mateix, l'article 3.5 del Reial Decret 870/2013, de 8 de novembre indica que quan el comprador es trobe en un altre Estat membre, la venda a distància s'ha de fer d'acord amb els requisits establits en este reial decret així com els exigibles en el país de destinació, tant pel que fa als medicaments, inclosos etiquetatge, prospecte i classificació, com a les condicions de dispensació.
A més, en l'article 9 del reial decret mencionat s'establix, que els medicaments han d'identificar-se amb el nom de la presentació autoritzada.

10. PREGUNTA: Es poden vendre a través d'internet medicaments que no necessiten recepta però que estan finançats, totalment o en algunes situacions, pel Sistema Nacional de Salut?
Resposta: sí. El Reial Decret 870/2013, de 8 de novembre, es referix a la venda a distància de medicaments d'ús humà elaborats industrialment no subjectes a prescripció mèdica, indistintament de si estan finançats o no.

11. PREGUNTA: La informació que identifica l'oficina de farmàcia i que ha de figurar en el lloc web d'acord amb els punts d, e, i f de l'article 8.3 del Reial Decret 870/2013, de 8 de novembre, on ha de figurar?
Resposta: pot figurar de forma estàtica en la pàgina web de la farmàcia (per exemple en la capçalera o en el peu) o bé en la secció reservada per a la venda a distància de medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica.
Eixa informació continguda en el lloc web de l'oficina de farmàcia ha de ser clara, comprensible i de fàcil accés per a l'usuari d'acord amb el que establix l'article 8.5 del reial decret esmentat.

12. PREGUNTA: Pot la comunitat autònoma validar una comunicació d'inici d'activitat d'una farmàcia sense que esta tinga en funcionament el lloc web amb el contingut exigit en l'article 8.3 del Reial Decret 870/2013, de 8 de novembre?
Resposta: no. D'acord amb el que preveu l'article 3.1 del Reial Decret 870/2013, de 8 de novembre, únicament podran dur a terme la venda a distància de medicaments (…) les oficines de farmàcia (…) que hagen efectuat la notificació d'esta activitat d'acord amb el que preveu l'article 4. Per la seua banda, l'article 4.1 diu que la farmàcia ha de comunicar l'inici de l'activitat, i entre la informació que ha d'aportar està la direcció del lloc web a través de la qual es farà l'activitat.
Al seu torn, este lloc web ha de reunir tots els requisits de l'article 8.
En conseqüència, si la notificació de l'activitat no es fa d'acord amb el que preveuen els articles 4 i 8 la comunicació d'inici d'activitat no podrà ser validada per la comunitat autònoma.

13. PREGUNTA: Pot aparéixer un altre tipus de productes, que no siguen medicaments, en el lloc web destinat per a la venda a distància de medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica, encara que siga només per a publicitat?
Resposta: no. El logotip europeu comú únicament es pot utilitzar per a donar cobertura a les activitats regulades en el Reial Decret 870/2013, de 8 de novembre. Al seu torn, el reial decret establix que, al regular la direcció del lloc web utilitzat per a esta venda (article 4.1.c), ha de complir no sols els requisits establits en este reial decret sinó també en la resta de la normativa aplicable. Per això, i en relació amb la publicitat inclosa en la pròpia pàgina o part de la pàgina on es realitza específicament la venda de medicaments, se li aplica, a més d'este reial decret, la normativa específica que regule la publicitat dels medicaments.

14. PREGUNTA: Durant l'època de vacances, ha de paralitzar-se la venda a distància de medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica?
Resposta: sí. En l'article 8.3 del Reial Decret 870/2013, de 8 de novembre s'establix que el farmacèutic, en el lloc web de venda a distància de medicaments ha d'informar "sobre vacances o períodes de tancament en què no estarà disponible el servici". A més a més, el reial decret establix que "la venda ha de ser realitzada amb la intervenció d'un farmacèutic, des de la seua oficina de farmàcia, amb assessorament personalitzat previ" i si està tancada la farmàcia física, no seria possible.

15. PREGUNTA: És possible realitzar descomptes en la venda a distància de medicaments?
Resposta: sí. Es poden aplicar els descomptes que es troben establits en la normativa; no obstant això, el que no es pot fer és publicitar-los com a reclam per a la venda ja que, segons el que establix l'article 3.4 del Reial Decret 870/2013, de 8 de novembre, "No podran realitzar-se regals, premis, obsequis, concursos, bonificacions o activitats semblants com a mitjans vinculats a la promoció o venda al públic de medicaments per mitjà de llocs web, sense perjuí dels descomptes sobre el preu de venda que es contemplen en la normativa".