Prestació farmacèutica

Aportacion económica del usuario - Prestación Farmacéutica

S'entén per prestació farmacèutica ambulatòria la que es dispensa al pacient per mitjà d'una recepta mèdica o una orde de dispensació hospitalària, a través d'oficines o servicis de farmàcia.

 

La prestació farmacèutica ambulatòria està subjecta a l'aportació de l'usuari, que es fa efectiva en el moment de la dispensació del medicament o producte sanitari i és proporcional al nivell de renda, que s'actualitza, com a màxim, anualment.

 

Les modalitats d'aportació de l'usuari poden ser:

  1. Exempts d'aportació
  2. Aportació de pensionistes amb límit màxim segons la renda
  3. Aportació d'actius segons la renda
  4. Aportació reduïda

Taula. Aportació i límit màxim mensual

 

NIVELL DE RENDA ANUAL

PERCENTATGE D'APORTACIÓ

EXEMPTS D'APORTACIÓ

Afectats de Síndrome Tòxica

0%

Persones amb discapacitat, en els supòsits previstos en la seua normativa especifica

Persones perceptores de rendes d'integració social

Persones perceptores de pensions no contributives

Parats que han perdut el dret a percebre el subsidi de desocupació, mentre subsistisca la situació

Tractaments derivats d'accident de treball i malaltia professional

Persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital
Persones menors d'edat amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%
Perceptors de la prestació econòmica de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció
Pensionistes amb rendes inferiors a 5.635 euros, o a 11.200 euros en cas de no estar obligats a presentar declaració per l'IRPF

PENSIONISTES

Inferior a 18.000€

10% (fins a 8,23€/mes)

Entre 18.000 i 99.999€

10% (fins a 18,52€/mes)

Igual o superior a 100.000€

60% (fins a 61,75€/mes)

ACTIUS

Inferior a 18.000€

40%

Entre 18.000 i 99.999€

50%

Igual o superior a 100.000€

60%

 

Modalitat Règim de Farmàcia Subvencionat Comunitat Valenciana, amb farmàcia gratuïta.

 

 

Aportació reduïda

MEDICAMENTS

 

És d'un 10 % del preu de venda al públic, amb l'IVA inclòs, en els medicaments pertanyents als grups ATC d'aportació reduïda, amb una aportació màxima de 4,24 euros per envàs, a partir del 1 de gener de 2015. Esta aportació màxima s'actualitza de manera automàtica cada mes de gener d'acord amb l'evolució de l'IPC. Estos productes incorporen un cícero negre en el cupó precinte.

EFECTES I ACCESSORIS

 

Model de sol·licitud de reembossament de sobreaportació en prestació farmacèutica i dietoterapèutica

 

Per a sol·licitar el reembossament, ha d'omplir i presentar els dos impresos de sol·licitud i domiciliació bancària, segons el que establix l'annex IV, "Procediment de reembossament de l'aportació en la prestació farmacèutica i dietoterapèutica", corresponent a la Resolució de 29 de juny de 2012, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, sobre les instruccions per a l'aplicació del Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les prestacions que oferix, en matèria de prestació farmacèutica (DOCV núm. 6826, de data 25.07.2012).