Informació Venda medicaments en línia ús veterinari

En els últims anys s'ha produït una extraordinària expansió de les xarxes de telecomunicacions i, en especial, d'Internet com a vehicle de transmissió i intercanvi de qualsevol tipus d'informació com a mitjà en el qual s'efectua de forma creixent la compravenda de qualssevol tipus de productes, inclosos els medicaments.

 

El text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris limita la venda per correspondència i per procediments telemàtics als medicaments no subjectes a prescripció.

 

En el cas dels medicaments veterinaris, la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris limita la venda a distància únicament a les oficines de farmàcia i als establiments comercials detallistes.

 

Aspectes destacats

 

Cal destacar els següents aspectes, inclosos en la normativa, per a la venda a distància de medicaments veterinaris no subjectes a prescripció veterinària:

 

  • Només està permesa la venda de medicaments no subjectes a prescripció veterinària.
  • La venda de medicaments veterinaris no subjectes a prescripció veterinària a distància (inclòs a través d'Internet) únicament la poden realitzar farmàcies i els establiments comercials detallistes oberts al públic, autoritzats legalment i que figuren en la llista publicada per la comunitat autònoma corresponent, a la qual es pot accedir a través de l'enllaç de la pàgina del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.
  • La venda ha de ser directa des de la farmàcia o l'establiment comercial detallista, amb intervenció d'un farmacèutic responsable de la dispensació i sense intermediaris.
  • L'actuació professional del farmacèutic és requisit inexcusable per a la dispensació al públic de medicaments veterinaris també a través de llocs web.
  • No es podran realitzar regals, premis, obsequis, concursos, bonificacions com a mitjans vinculats a la promoció o venda al públic de medicaments mitjançant llocs web.
  • Les comandes de dispensació dels medicaments veterinaris no subjectes a prescripció veterinària mitjançant venda a distància, es realitzaran directament a l'oficina de farmàcia o establiment comercial detallista, a través del lloc web d'aquests o per correspondència. Per a ser vàlida, la comanda haurà d'incloure les següents dades de contacte del comprador: nom i cognoms, telèfon, correu electrònic i adreça postal; tot per permetre al farmacèutic posar-se en contacte amb el comprador si ho considerara oportú.
  • El farmacèutic haurà de valorar la pertinència o no de la dispensació, especialment davant de sol·licituds de quantitats que excedisquen les usades en els tractaments habituals, peticions freqüents o reiterades, que indiquen la possibilitat que es realitze un mal ús o abús dels medicaments objecte de venda.
  • El transport i el lliurament dels medicaments veterinaris des de l'oficina de farmàcia o establiment comercial detallista fins al domicili indicat pel comprador serà responsabilitat de l'oficina de farmàcia o de l'establiment comercial detallista.
  • L'oficina de farmàcia o l'establiment comercial detallista no podrà acceptar devolucions dels medicaments veterinaris una vegada hagen sigut dispensats i lliurats al comprador, excepte d'aquells que hagen sigut subministrats per error, no es corresponguen amb la comanda, hagen sigut danyats durant el transport, existisca sobre aquells una alerta per defectes de qualitat o per raons de farmacovigilància veterinària, o quan siga necessària la retirada d'aquells.

 

Quan el destinatari es trobe en un altre Estat membre de la Unió Europea, la venda a distància només podrà realitzar-se si el medicament es troba autoritzat en l'Estat membre de destinació i respectant el que estableix respecte d'això de la venda a distància en aqueix Estat i en la present norma.