Seguretat en l'ús de medicaments

Basant-se en la definició d'Ús Racional del Medicament (OMS – Nairobi 1985) com a "Condició en què el pacient reba la medicació apropiada a la seua necessitat clínica, en les dosis corresponents amb els seus requeriments individuals, per un període adequat de temps i al menor cost per a ell i la seua comunitat", assegurar la seguretat dels pacients involucra l'establiment de sistemes operatius i processos que minimitzen la probabilitat d'errors i maximitzen la probabilitat d'interceptar-los quan ocórreguen.

Bases de dades específiques

Correlació diagnòstic - tractament

La base de dades de qualitat en la prescripció conté correlacions entre processos patològics identificats com a diagnòstics inclosos en la Classificació Internacional de Malalties (CIE- 9 - MC 6a edició) i fàrmacs que estan indicats en el tractament dels dits processos. Els fàrmacs estan associats al codi corresponent previst en la Classificació Anatòmica - Terapèutica - Química (ATC).