Prestacions complementàries

Prestacions específiques de la Comunitat Valenciana

1.- PRESTACIÓ ORTOPROTÈTICA

El Reial Decret 1030/2006 pel qual s'establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seua actualització establix en el seu Annex VI la cartera de servicis comuns de prestació ortoprotètica que comprén els implants quirúrgics, les pròtesis externes, les cadires de rodes, les ortesis i les ortoprótesis especials.


S'establix el contingut, conceptes, l'accés a la prestació, el procediment d'obtenció i els requisits generals.


Els grups i subgrups d'implants quirúrgics, les pròtesis externes, les cadires de rodes, les ortesis i les ortoprótesis especials inclosos en la prestació s'arrepleguen en els apartats 6, 7, 8, 9 i 10 de l'Annex VI.

 

EXOPRÒTESI

 

ENDOPRÒTESI

 

2.- OXIGENOTERÀPIA A DOMICILI

L'Annex III del Reial Decret 1030/2006 establix la cartera de servicis comuns de l'Atenció Especialitzada que inclouria les tècniques de teràpia respiratòria, incloent les tècniques de teràpia respiratòria a domicili, regulades per l'Orde de 3 de març de 1999 (ministerial)

 

3.- TRANSPORT NO SANITARI I DIETES

Tant una com una altra, tenen la consideració d'ajuda econòmica.

L'Orde de 26 d'abril de 2002 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el transport no concertat d'usuaris i dietes d'hostalatge i manutenció en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, definix tal transport com: aquell que s'utilitza per al desplaçament de pacients per raó d'assistència sanitària, amb vehicles ordinaris de transport de viatgers. En l'Annex I de la dita Orde, es regulen les situacions de dret de l'esmentada prestació.

Així mateix en el seu Annex III, es regulen les dietes d'hostalatge i manutenció, quan el pacient es desplaça per prescripció facultativa, per a rebre assistència en centres sanitaris de fora de la Comunitat Valenciana i dins d'ella, en determinades situacions.

Les tarifes de reembossament s'actualitzen periòdicament per mitjà de Resolucions de la Conselleria de Sanitat:

 

4.- REINTEGRAMENTS DE GASTOS PER ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

El punt tercer de l'article 4t del Reial Decret 1030/2006 indica que en els casos d'assistència sanitària urgent, immediata i de caràcter vital que hagen sigut atesos fora del Sistema Nacional de Salut, es reembossaran els gastos de la mateixa, una vegada comprovat que no es van poder utilitzar oportunament els servicis d'aquell i que no constituïx una utilització desviada o abusiva d'esta excepció.

 

5.- ASSISTÈNCIA MEDICOFARMACÈUTICA DE SERVICIS DE PREVENCIÓ

 

​​​​​