Prestació de productes dietètics

Normativa de productes dietètics

L'Annex VII del mencionat Reial Decret 1030/2006 establix la cartera de servicis comuns de prestació amb productes dietètics que comprén la dispensació dels tractaments dietoteràpics a les persones que patisquen determinats trastorns metabòlics congènits i la nutrició enteral domiciliària per als pacients a qui no és possible cobrir les seues necessitats nutricionals, a causa de la seua situació clínica, amb aliments de consum ordinari.

Definix els diferents conceptes, el responsable de la indicació, el procediment d'obtenció, els requisits per a l'accés a la prestació i les situacions clíniques que justifiquen la indicació tant per als tractaments dietoteràpics com per a la nutrició enteral domiciliària

 

Definició i ámbit

 

L'article 7 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, arreplega, entre les prestacions del Sistema Nacional de Salut, la de productes dietètics. D'altra banda, es contempla en l'article 8 que les prestacions sanitàries del catàleg es faran efectives per mitjà de la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut, arreplegant-se en l'Annex VI del RD 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'establix la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut el contingut de la prestació de productes dietètics. S'establix que són productes dietètics finançables aquells inscrits en el Registre General Sanitari d'Aliments com a aliments dietètics destinats a usos mèdics especials i inclosos en l'Oferta (Nomenclàtor) de productes dietètics.

El Reial Decret 1205/2010, de 24 de setembre, ha establit les bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en la prestació amb productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l'establiment dels seus imports màxims de finançament. Posteriorment per mitjà de l'orde de desenrotllament SPI/2958/2010, de 16 de novembre s'ha establit el seu procediment.

Són dispensables a càrrec de l'Agència Valenciana de Salut les prescripcions de productes dietoteràpics complexos i nutrició enteral domiciliària que, formant part de la prestació del Sistema Nacional de Salut, s'efectuen en recepta oficial i porten la corresponent autorització sanitària.

 

Comunitat Valenciana