Programa d'optimització i integració

(REFAR) Programa de revisió i seguiment de la farmacoteràpia

El programa REFAR és un instrument de la Conselleria de Sanitat per a establir programes i protocols específics per a avaluar l'assistència farmacèutica als pacients, especialment crònics i polimedicats. Estos inclouran la revisió periòdica dels tractaments d'estos pacients, com les actuacions específiques per a garantir la seguretat, l'efectivitat i l'eficiència d'estos.

 

Les persones majors són un grup heterogeni de pacients en què sovint coexistixen múltiples malalties per a les quals es prescriu un elevat nombre de medicaments que augmenta la possibilitat d'aparició d'efectes adversos d'estos, així com un major risc com a conseqüència dels canvis fisiològics de l'envelliment, la variabilitat farmacocinètica i farmacodinàmica dels medicaments, la influència de les malalties, els problemes funcionals i els aspectes socials.

 

En el marc del Sistema Nacional de Salut, els programes de revisió de la utilització de medicaments promouen actuacions dirigides a millorar la qualitat assistencial per a pacients crònics i polimedicats i l'eficiència en l'ús dels recursos a l'efecte de millorar:

 • El compliment terapèutic
 • El coneixement dels pacients respecte a l'ús i indicacions dels medicaments
 • La detecció de problemes derivats de l'ús de medicaments
   

En el marc anterior, el programa de revisió i seguiment de la farmacoteràpia en la Conselleria de Sanitat (REFAR) facilita el compliment de l'article 16 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut.

L'habilitació jurídica per al desenrotllament del programa REFAR està disponible en els articles 14 i 16 del Decret 94/2010, de 4 de juny, del Consell, pel qual es regulen les activitats d'ordenació, control i assistència farmacèutica en els centres sociosanitaris i en l'atenció domiciliària, així com els articles 4 i 8 del Decret 118/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual s'ordenen i prioritzen les activitats de les estructures de suport per a un ús racional dels productes farmacèutics en l'Agència Valenciana de Salut.

 

Objectius del Programa REFAR:

 1. La revisió, medicació i detecció de problemes relacionats amb l'ús de medicaments
 2. Millorar el compliment i l'efectivitat dels tractaments
 3. Millorar el coneixement dels pacients de l'ús i indicacions dels tractaments
   

Accions que es realitzen en el marc del REFAR:

 1. El control i seguiment de tractaments i pautes posològiques
 2. El control de l'eficiència dels tractaments en termes d'eficàcia, seguretat i cost/efectivitat
 3. Detecció de possibles efectes adversos i errors de medicació (revisió de tractaments i entrevistes personalitzades)
 4. Educació sanitària
 5. Evitar l'acumulació de medicaments en el domicili i retirar els caducats
 6. Ajudar al compliment (simplificació de la pauta posològica, fulls de medicació explicatius o sistemes personalitzats de dosificació)
   

El Programa REFAR s'estructura en els subprogrames següents:

 

REFAR-AR, seguiment d'alertes de productes farmacèutics i revisió de la farmacoteràpia.

 • Alertes de medicaments i productes sanitaris
 • Revisió d'utilització de medicaments
 • Formació en ferramentes informàtiques de prescripció, dispensació i anàlisi d'utilització de medicaments
 • Revisió de les bases de dades de suport (seguretat, efectivitat i eficiència en la prescripció, dispensació i anàlisi de la utilització de productes farmacèutics)


REFAR-EA: seguiment de l'eficiència i adherència dels tractaments farmacoterapèutics.

 • Captació
 • Valoració
 • Seguiment
   

Des de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, així com des dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana mateixos, s'identifiquen els pacients susceptibles de revisió de tractaments i seguiment dels diferents subprogrames per mitjà dels gestors següents, els quals formen les diferents línies d'actuació del Programa REFAR.

 • Gestor A/S: identificació i seguiment dels tractaments afectats per alertes de seguretat de medicaments d'ús humà.
 • Gestor MI: identificació de subgrups terapèutics o principis actius amb utilització inadequada.
 • Gestor S/S: identificació dels tractaments per criteris STOP/START.
 • Gestor PRM: identificació de tractaments susceptibles de revisió quant a seguretat en la utilització de productes farmacèutics (problemes relacionats amb els medicaments).
 • Gestor SCP: facilitar resultats en salut d'utilització de medicaments en poblacions amb la mateixa càrrega de malaltia (sistema classificador de pacients).
 • Les activitats del programa REFAR estan integrades com una tasca diària dins dels processos sanitaris usuals desenrotllats per metges, infermers, farmacèutics i professionals sanitaris implicats en la farmacoteràpia del pacient, els quals formen un equip multidisciplinari que actua de manera conjunta, la qual cosa contribuïx a millorar la salut i el benestar dels pacients.

 


 

(REFAR) Instruccions