Competències

  • Aconseguir objectius farmacèutics assignats en el Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
  • Exercici de les competències autonòmiques d'aplicació de la Llei de Garanties i Ús Racional del Medicament i Productes Sanitaris; el Decret Llei d'Actuacions Urgents de Gestió i Eficiència en Prestació Farmacèutica i Ortoprotètica.
  • Constitució i impuls de comissions assessores de medicaments d'alt impacte sanitari i terapèutic, posicionament terapèutic en l'àmbit ambulatori i implants per a la racionalització en l'ús d'estos productes farmacèutics.
  • Exercici de les competències de les lleis autonòmiques d'ordenació farmacèutica, garanties de subministrament de medicaments amb recepta mèdica i medicaments veterinaris.
  • Impulsar l'assistència farmacèutica, vigilància de productes sanitaris i la informació als professionals i usuaris d'ordenació i control farmacèutic.
  • Desenrotllar el programa d'estudis clínics de medicaments i productes sanitaris.
  • Actuacions de gestió d'expedients sancionadors de prestació farmacèutica.
  • Adequació de la cartera de servicis ortoprotètics de la Comunitat Valenciana a la cartera bàsica i suplementària del Sistema Nacional de Salut.
  • Actuacions de gestió i reembossament en prestacions exoprotètiques, endoprotètiques, gestió d'ajudes a desplaçaments i reintegrament de gastos per assistència sanitària privada.
  • Manteniment i impuls dels gestors informàtics de la prestació farmacèutica (GAIA), ortoprotètica (HERA) i de control i ordenació de productes farmacèutics (SICOMEPS)