Resolem els teus dubtes

Preguntes freqüents sobre tipus d'exempcions

El Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de la Salut i millorar la qualitat estableix que estaran exemptes:
 
 • Afectades de síndrome tòxica
 • Persones amb discapacitat, amb prestació reconeguda per la Llei integració social minusvalideses (LISMI)
 • Persones perceptores de rendes d'integració social
 • Persones perceptores de pensions no contributives
 • Persones en situació de desocupació que han perdut el dret a percebre el subsidi de desocupació en tant subsistisca la situació 
 •  Tractaments derivats d'accident de treball i malaltia   professional
 • Persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital 
 • Persones menors d'edat amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%
 • Persones que perceben la prestació econòmica de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció
 • Pensionistes amb rendes inferiors a 5.635 euros, o a 11.200 euros en cas que no estiguen obligades a presentar declaració per l'IRPF
 
 
D'altra banda, a la Comunitat Valenciana tenen subvencionat el pagament dels seus tractaments: 
 
 • Persones en situació de desocupació que hagen esgotat la prestació per desocupació amb rendes inferiors a 18.000 €
 • Persones en situació de desocupació que estiguen percebent la prestació per desocupació amb rendes inferiors a 18.000 €
 • Persones en situació de desocupació que estiguen percebent el subsidi per desocupació amb rendes inferiors a 18.000 €
 • Menors de 18 anys persones beneficiàries d'assegurades amb rendes inferiors a 18.000 €
 • Menors de 18 anys amb grau de discapacitat igual o superior al 33% i rendes inferiors a 18.000 €
 • Majors de 18 anys amb grau de discapacitat igual o superior al 65% i rendes inferiors a 18.000 €
 • Famílies monoparentals amb rendes inferiors a 18.000 €
 

D'acord amb el seu nivell de renda i patrimoni informat per l'Agència Tributària, l'aportació de les persones en situació activa (o assimilada a l'alta) així com la resta de persones no incloses en règim pensionista i les beneficiàries d'aquestes, és la següent:

 

RENDA

APORTACIÓ

LÍMIT APORTACIÓ MENSUAL

Rendes inferiors 18.000 € anuals

40 % pvp

Sense límit

Rendes entre 18.000 i 100.000 € anuals

50% pvp

Sense límit

Rendes superiors 100.000 € anuals

60 % pvp

Sense límit

 

Tant aquest col·lectiu, com les persones beneficiàries d'aquestes, hauran d'abonar les quantitats següents quan retiren els seus medicaments.

 

 

RENDA

APORTACIÓ

LÍMIT APORTACIÓ MENSUAL

Rendes inferiors a 11.200 € anuales

EXEMPT

Rendes inferiors a 5.635 € o inferiors a 11.200 € no obligats a presentar declaració IRPF

Rendes entre 11.200 y 100.000 € anuales

10% pvp

8,23

Renda inferior 18.000 €
18,52 Rendes entre 18.000 y 100.000 €
Rendes superiors 100.000 € anuales

60 % pvp

61,75

 

A la Comunitat Valenciana existeixen subvencions a l'aportació farmacèutica per a aquelles persones pensionistes i les beneficiàries d'aquestes el règim d'aportació de les quals corresponga a un TSI 002-01. Aquestes subvencions es concedeixen directament amb les dades que facilita l'INSS, sense necessitat de realitzar cap tràmit. En retirar  els seus tractaments en l'oficina de farmàcia presentant la seua targeta SIP s'aplicarà directament l'exempció del pagament.

 

Solament en el cas que haja esgotat el subsidi (no la prestació) per desocupació.

 

La resta dels casos (cobrant la prestació per desocupació; cobrant el subsidi per desocupació; esgotada la prestació per desocupació; no s'haja cobrat cap prestació) no hi ha exempció i la seua aportació estarà determinada pel seu nivell de renda declarada en l'IRPF 2022.

Sí, en aquest cas no s'ha d'abonar per medicaments prescrits, sempre que  en l'INSS figure aquesta situació de manera adequada. Si treballa menys de 6 mesos, en cessar l'activitat laboral tornaria a cessament de subsidi, si és més de 6 mesos no.

La prestació per desocupació és una prestació contributiva, a la qual es té dret en determinades situacions de pèrdua del treball, i no implica una exempció de l'aportació farmacèutica.

 

El subsidi per desocupació és una ajuda econòmica que es dona a algunes persones en situació de desocupació.

No, l'aportació estarà determinada en funció del nivell de renda declarat en l'IRPF del 2022.

 

En la Comunitat Valenciana existeixen subvencions per al col·lectiu de persones en desocupació que perceben prestacions per desocupació, tenen rendes inferiors a 18.000 € anuals i el seu codi d'aportació és TSI003. Aquestes subvencions es concedeixen directament amb les dades que facilita l'INSS, sense que siga necessari realitzar cap tràmit. En retirar els seus tractaments en l'oficina de farmàcia presentant la seua targeta SIP s'aplicarà directament l'exempció del pagament.

No, l'aportació estarà determinada en funció del nivell de renda declarat en l'IRPF del 2022.

 

En la Comunitat Valenciana existeixen subvencions per al col·lectiu persones en desocupació que perceben subsidi per desocupació, tenen rendes inferiors a 18.000 € anuals i el seu codi d'aportació és TSI003. Aquestes subvencions es concedeixen directament amb les dades que facilita l'INSS, sense que siga necessari realitzar cap tràmit, en retirar els seus tractaments en l'oficina de farmàcia presentant la seua targeta SIP s'aplicarà directament l'exempció del pagament.

No, l'aportació estarà determinada en funció del nivell de renda declarat en l'IRPF del 2022.

 

En la Comunitat Valenciana existeixen subvencions per al col·lectiu d'aturats que han esgotat la prestació per desocupació, tenen rendes inferiors a 18.000 € anuals i el seu codi d'aportació és TSI003. Aquestes subvencions es concedeixen directament amb les dades que facilita l'INSS, sense que siga necessari realitzar cap tràmit personal, en retirar els seus tractaments en l'oficina de farmàcia presentant la seua targeta SIP s'aplicarà directament l'exempció del pagament.

A la Comunitat Valenciana, se subvenciona l'aportació farmacèutica al col·lectiu de persones amb discapacitat el grau de discapacitat de la qual, reconegut per l'organisme competent en la matèria, siga igual o superior a:

 

 • 33% en menors de 18 anys (actualment ja tenen reconeguda l'exempció per l'INSS)
 • 65% en majors d'aquesta edat

Aquestes subvencions es concedeixen directament amb les dades que facilita la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, sense que siga necessari realitzar cap tràmit personal. En retirar  els seus tractaments en l'oficina de farmàcia presentant la seua targeta SIP s'aplicarà directament l'exempció del pagament.

 

La Renda Valenciana d'inclusió, igual que altres prestacions, les gestiona i concedeix la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge (antic Benestar Social). En concedir-la, l'han de registrar en el registre centralitzat de prestacions, posteriorment l'INSS les ha d'integrar en  la base de dades del dret a l'assitència sanitàriaa (BADAS). Des de BADAS ja arriba a la Comunitat Autònoma de la forma habitual.

 

Revise el certificat de notificació i comprove a partir de quina data se li concedeix la prestació, i en aquest moment és quan s'aplicarà l'exempció en el pagament de les medicines.

 

A vegades s'han donat casos en els quals malgrat tindre concedida la renda Valenciana d'Inclusió aquesta informació no ha arribat a l'INSS, per no estar en l'esmentat registre de prestacions per part de la CIPI

 

En aquest cas vosté haurà de contactar amb la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge perquè verifiquen si la seua Renda Valenciana d'Inclusió s'ha integrat correctament en el Registre de Prestacions Sanitàries de l'INSS