Resolem els teus dubtes

Aportació farmacéutica i ajudes al copagament

El Reial decret llei 16/2012 estableix que l'aportació de l'usuari serà proporcional al seu nivell de renda i que s'actualitzarà, com a màxim, anualment.

 

Per a assignar l'aportació farmacèutica que correspon a cada usuari, l'Agència Tributària facilita anualment a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) les dades de renda dels usuaris, procedents de la declaració de l'IRPF de l'últim exercici fiscal consolidat. A partir d'aquestes dades i de la situació sociolaboral del ciutadà, l'INSS assigna l'aportació farmacèutica i la comunica a les Comunitats Autònomes. Aquest percentatge d'aportació ve codificat a través d'un TSI.

 

En la següent taula es mostra un resum en funció del percentatge, els límits i les exempcions que estableix el Reial decret llei 16/2012 i la Llei 11/2020, l'aportació dels ciutadans

 

 

COdi

NIVELL DE RENDA ANUAL

PERCENTATGE D'APORTACIÓ

PERSONES EXEMPTES D'APORTACIÓ
TSI 001

Persones afectades de síndrome tòxica

EXEMPT

Persones amb discapacitat, en els supòsits contemplats en la seua normativa específica (només LISMI)

Persones perceptores de rendes d'integració social SEPE

Persones perceptores de pensions no contributives

Persones en situació de desocupació que han perdut el dret a percebre el subsidi de desocupació en tant subsistisca la situació

Tractaments derivats d'accidents de treball i malaltia   profesional

Persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital

Persones menors d'edat amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%

Persones que perceben la prestació econòmica de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció

Persones pensionistes amb rendes inferiors a 5.635 euros, o a 11.200 euros en cas que no estiguen obligades a presentar declaració per l'IRPF

Persones que perceben la renda d'inclusió de les CCAA

PERSONES PENSIONISTES

TSI 002-01

Inferior a 18.000€          

10%

(fins a 8,23€/mes)

TSI 002-02

Entre 18.000 i 99.999€     

10%

(fins a 18,52€/mes)

TSI 005-03

Igual o superior a 100.000€     

60%
(fins a 61,75€/mes)

PERSONES ACTIVES

TSI 003

Inferior a 18.000€    

40%

TSI 004

Entre 18.000 i 99.999€  

50%

TSI 005-00

Igual o superior a 100.000€ 

60%

 

 

Quines ajudes es concedeixen a la Comunitat Valenciana per a compensar la despesa farmacèutica?

La Conselleria de Sanitat concedeix subvencions al col·lectiu de pensionistes, a les persones amb diversitat funcional, a les persones menors d'edat, a les persones en situació de desocupació i al col·lectiu de famílies monoparentals, amb la finalitat de compensar les despeses derivades dels tractaments mèdics prescrits pel personal sanitari.

 

Totes aquelles persones beneficiàries de les ajudes, que seran identificades d'ofici, sempre que complisquen les condicions establides, quedaran exemptes del pagament dels fàrmacs i els productes ortoprotètics, sense realitzar cap tràmit (excepte el col·lectiu de famílies monoparentals que han de sol·licitar-lo)

 

PERSONES BENEFICIÀRIES

REQUISITS

DESOCUPACIÓ

Esgotada la prestació per desocupació

TSI 003

Rendes inferiors a 18.000 € 

Percebent prestació per desocupació

Percebent subsidi per desocupació

MENORS 18 ANYS

Beneficiaris d'assegurats 

TSI 003

Rendes inferiors a 18.000 €

PENSIONISTES

Assegurats i els seus beneficiaris

TSI 002-001

Rendes inferiors a 18.000 €

FAMÍLIES MONOPARENTALS

Amb títol de família monoparental expedit per l'organisme competent

Rendes inferiors a 18.000 €

DIVERSITAT FUNCIONAL

Menors de 18 anys grau de discapacitat igual o superior al 33%

Majors de 18 anys grau de discapacitat igual o superior al 65%

 

 

Normativa aplicable i tràmits:

Preguntes freqüents sobre aportació farmacèutica i ajudes al copagament

  • En Les oficines de farmàcia, en presentar la targeta sanitària.
  • En els centres de salut
  • En la part superior de l'informe de tractaments vigents

En funció de la seua renda 2022 i de la seua situació sociolaboral.

 

L'INSS assigna els codis de l'aportació farmacèutica en funció d'aquestes dades i els facilita a les CCAA.

A final d'any, s'actualitza la dada segons la suma de les caselles de base liquidable general i  base liquidable de l'estalvi de l'última  renda consolidada.

 

És a dir, al desembre de 2023 l'aportació farmacèutica s'actualitza  amb l'última declaració de la renda presentada en 2023, que es correspon amb l'exercici 2022.

Haurà de sumar els imports de les caselles següents  de la declaració de la renda 2022:

  • Base liquidable general: casella núm. 500.
  • Base liquidable de l'estalvi: casella núm. 510.

 

És possible que es dega a canvis en el seu nivell de renda.

 

Si en la renda del 2022 van registrar un augment econòmic i/o de propietats en referència a la renda del 2021, pot veure's reflectit en el percentatge de copagament farmacèutic, passant a ser major. Això podria repercutir en un augment del seu pagament en farmàcia.

 

Si per contra, en la renda del 2022 van registrar un descens econòmic i/o de propietats en referència a la renda del 2021, el percentatge de copagament farmacèutic pot passar a ser menor, per la qual cosa l'usuari podria pagar menys en farmàcia.

L'INSS assigna el codi TSI en funció de la declaració de l'IRPF de cada titular, per tant , en el cas de les declaracions conjuntes de 2 titulars el resultat d'aquesta declaració s'aplica per igual a cada persona dels declarants.

 

L'INSS no accedeix a les  dades de la declaració, només té informació del tram en el qual es troba cada DNI/ NIE i és el que  es remet a les comunitats autònomes, que tampoc poden modificar dades.

El sistema aplica automàticament els límits i en retirar la medicació en la seua farmàcia no tindrà cap cost addicional en retirar el seu tractament prescrit.

 

Si la medicació es retira en una oficina de farmàcia d'una altra comunitat autònoma els límits no s'apliquen, per la qual cosa haurà d'abonar els seus medicaments segons el seu percentatge d'aportació.

Podrà sol·licitar el reintegrament quan s'haja realitzat un cobrament inadequat en l'aportació farmacèutica o bé quan s'haja recollit medicació fora de la Comunitat Valenciana i s'haja superat el límit màxim mensual.

 

Més informació i tràmits ací