Farmàcia i productes sanitaris

Domi-EQIFar

 

 

 

 

Programa d'atenció farmacèutica domiciliària

 

És un programa d'atenció farmacèutica domiciliària desenvolupat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en col•laboració amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i amb els Col•legis Oficials de Farmàcia d'Alacant, Castelló i València.

 

Descarrega't ací el Full d'informació al/a la pacient i a les persones cuidadores

 

Tornar a programes d'atenció farmacèutica

FAQs Domi-EQIFar

És un programa d'atenció farmacèutica domiciliària desenvolupat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en col•laboració amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i amb els Col•legis Oficials de Farmàcia d'Alacant, Castelló i València.

Va dirigit a persones dependents amb cuidador no professional (PDCNP) i no institucionalitzades en centres residencials, reconeguts segons el Decret 62/2017, del 19 de maig, del Consell, pel qual s'estableix el procediment  per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

L'objectiu principal és, per part d'un equip multidisciplinari, prestar una atenció farmacèutica individualitzada en el col•lectiu mencionat a través del disseny d'un pla específic per a:

 

  • Detectar i resoldre problemes en la utilització dels medicaments a fi de millorar-ne la seguretat.
  • Millorar el compliment terapèutic/adherència. 
  • Incrementar el coneixement i optimitzar les actituds que tenen els pacients i cuidadors respecte del maneig de la seua patologia i medicació.

 

És un programa voluntari per a la persona dependent. En qualsevol moment, es pot sol•licitar voluntàriament la baixa en aquest programa, si així ho desitja.

És un programa liderat pels serveis de farmàcia d'atenció primària que es desenvolupa a través del treball en equip de professionals sanitaris (metges/esses, infermers/es, farmacèutics/ques d'atenció primària i altres professionals), juntament amb els/les farmacèutics/ques d'oficines de farmàcia i coordinat amb els professionals dels centres de serveis socials d'atenció primària (treballadors/res socials i psicòlogs/gues) que intervenen en el programa d'autonomia i atenció a persones en situació de dependència desenvolupat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Els beneficis són fonamentalment:

 

  • Disseny d'un pla de millora de la medicació, individualitzat, després d'una revisió específica dels medicaments que el pacient es pren, una entrevista clínica personal i l'anàlisi de l'adherència. El pla ha de ser actualitzat amb el seguiment farmacoterapèutic.
  • Informació detallada sobre la medicació que es pren i la utilització correcta d'aquesta a través d'instruccions específiques.
  • Seguiment farmacoterapèutic continu.

Consulte amb el/la metge/essa, amb el/la infermer/a, amb el/la farmacèutic/a d'atenció primària o amb el/la farmacèutic/a d'oficina de farmàcia.

En què consisteix Domi-EQIFar?

 

ACTIVITAT FINALITAT

 

Primer contacte amb el pacient per a informar-lo

sobre el programa i valorar la seua inclusió 

 

 

S'ha de contactar amb la persona dependent i/o amb el seu cuidador telefònicament per a proporcionar-li tota la informació sobre el programa i els seus beneficis.

 

 

Acceptació per part del pacient

 

 

 

El pacient ha de valorar la seua inclusió i si accepta, ha de firmar el consentiment informat.

 

Inclusió en el programa

 

 

 

El pacient s'inclou en el programa d'atenció farmacèutica domiciliària i es comunicarà als serveis socials municipals.

 

Revisió farmacoterapèutica i definició del pla de millora de la seua medicació

 

 

Es revisa tota la medicació que el pacient s'està prenent per a detectar i resoldre problemes en la utilització dels medicaments a fi de millorar la seua seguretat i optimitzar el tractament, i es dissenya un pla de millora de la seua medicació.

 

Entrevista clínica amb el pacient i amb la persona cuidadora

 

S'han de valorar conjuntament les prioritats i inquietuds que el pacient i el/la cuidador/a tenen sobre la medicació.
 
Se l'ha d'informar sobre el pla de millora de la seua medicació i s'ha de valorar la inclusió en el pla de mesures encaminades a millorar el coneixement i la utilització dels tractaments.
 

 

Identificació del grau d'adherència dels pacients

 

Se li han de fer el test d'Haynes-Sackett i el test de Morisky-Green per a valorar si es pren la medicació en la forma i les pautes prescrites.  
 
 
 

 

Identificació de la necessitat de dispensació en

sistemes personalitzats de dispensació (SPD)

 

S'ha de valorar en funció del seu grau d'adherència la necessitat de disposició de sistemes personalitzats de dispensació.

 

Informació al pacient i cuidadors sobre el pla

de millora de la seua medicació

 

Cal verificar si el pacient i el seu cuidador coneixen la patologia, l'objectiu del tractament instaurat i si coneixen la forma d'administrar-lo, i se li facilitarà la informació de suport que es requerisca.

 

Identificació de la necessitat de dispensació

en el domicili

 
S'ha de valorar la necessitat en funció del seu grau de dependència i de la situació del /de la cuidador/a. 
 
En el cas que es requerisca, la dispensarà l'oficina de farmàcia.

 

Seguiment del pla de millora de la seua

medicació i revaloració

 

Es realitzarà el seguiment del pla de millora per part de l'equip multidisciplinari i es comunicarà als serveis socials d'atenció primària aquelles situacions d'inadequació de les pautes a seguir, i l'establirà una estratègia de millora.