Eines i programes

Sistema de Classificació de Pacients de la Comunitat Valenciana

Al Sistema de Classificació de Pacients de la Comunitat Valenciana (SCP-cv) s'estratifica la població en funció de la seua càrrega de malaltia i risc clínic, utilitzant l'agrupador Clinical Risk Groups (CRG). És una eina de segmentació poblacional en funció de la càrrega de morbiditat, en la qual cada individu és ubicat en un únic grup clínic de risc excloent, que relaciona les seues característiques històriques, clíniques, demogràfiques i assistencials.

 

Des de 2008, la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris porta treballant en l'estratificació de pacients a través de la integració de la informació del sistema d'informació ambulatori (SIA-Gaia) i de les dades del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) hospitalari, generant un conjunt mínim bàsic de dades d'ús poblacional.

 

Fonts d'informació i finalitat: La informació per a l'estudi de l'estratificació de la població inclou dades sociodemogràfiques (com edat i sexe), diagnòstics i procediments associats als contactes amb el sistema sanitari produïts en qualsevol dels seus àmbits (atenció primària, consultes externes, urgències hospitalàries i hospitalització), així com dades de les dispensacions de medicaments en oficines de farmàcia; el que permet relacionar el consum de fàrmacs amb la càrrega de malaltia i el risc clínic de cada ciutadà/na. 

 

Variables utilitzades:

 • Dades socio-demogràfiques: edat, sexe, data d'alta al SIP, data de baixa al SIP, motiu de baixa al SIP, data de defunció, centre de salut, zona de salut, centre salut, categoria del/la professional assignat/a, departament de salut i règim de farmàcia.
 • Dades d'utilització del sistema sanitari: número de contactes en atenció primària (AP), servei que presta l'atenció a AP, nombre de contactes en urgències, servei d'urgències que presta l'atenció, nombre d'ingressos hospitalaris, data d'ingrés hospitalari, data d'alta hospitalària, tipus d'ingrés i servei hospitalari que presta l'atenció hospitalària.
 • Dades de morbiditat: diagnòstic principal de l'ingrés, diagnòstics secundaris hospitalaris, diagnòstics de atenció ambulatòria, procediments hospitalaris i procediments ambulatoris, tots ells codificats d'acord amb la Classificació Internacional de Malalties (CIE).
 • Dades d'utilització de medicaments: número de tractaments ambulatoris vigents, codis ATC i número de Problemes Relacionats amb els Medicaments (PRM) ambulatoris per pacient (al·lèrgies, interaccions, contraindicacions, posologia, esdeveniments adversos i duplicitats).
 • Dades de despesa farmacèutica: import de les dispensacions en oficines de farmàcia.
 • Mortalitat: data de defunció en SIP.
   

El SCP-cv, a través dels CRG, classifica a tota la població valenciana en 1.402 grups de pacients diferents en funció de la càrrega de malaltia que, de forma més agregada, es resumeixen en 9 estats de salut. Cada estat de salut pot tenir un màxim de 6 nivells de gravetat determinats per l'edat, el sexe, el tipus de diagnòstic o procediment i on i quan té lloc l'assistència sanitària.

 • Estat 9. Necessitats sanitàries elevades. Condicions que suposen dependència de tecnologia mèdica de per vida i/o influeixen considerablement en l'estil de vida del/la pacient.
 • Estat 8: Neoplàsies dominants, metastàsiques i complicades. Pacients amb, al menys, una malaltia neoplàsica maligna que requereix tractament de radioteràpia o quimioteràpia i que condiciona significativament la cura mèdica requerida.
 • Estat 7: Malaltia crònica dominant a tres o més sistemes orgànics. Combinació de tres o més patologies cròniques dominants.
 • Estat 6. Malaltia crònica important a múltiples sistemes orgànics. Combinació de dos o més patologies cròniques dominants, cròniques moderades o cròniques menors. Almenys una de les patologies ha de ser crònica dominant o crònica moderada.
 • Estat 5. Malaltia crònica dominant o moderada única. Pacients amb una malaltia crònica que és considerada seriosa i que, sovint, contribueix significativament a un progressiu deteriorament de la salut i a la necessitat de cures mèdiques.
 • Estat 4. Malaltia crònica menor a múltiples sistemes orgànics. Combinació de dos o més patologies cròniques considerades "menors".
 • Estat 3. Malaltia crònica menor única: Són malalties que poden ser controlades al llarg de la vida dels i de les pacients amb poques complicacions, encara que poden ser serioses en els seus estadis més avançats o precursores d'altres malalties cròniques.
 • Estat 2. històric amb malaltia aguda d'importància. Malalties agudes greus que poden ser precursores de malalties cròniques i provocar seqüeles significatives.
 • Estat 1. Sans. Pacients que no són classificats en cap dels estats de salut anteriors. S'inclouen aquells pacients classificats amb símptomes i signes menors. No té nivells de gravetat associats.

 

Distribució de la població valenciana amb metge/ssa d'atenció primària assignat/da. Desglossament per estat de salut i gravetat a desembre de 2023


 

Piràmide poblacional per sexe i estat de salut a desembre de 2023

Enllaç a Observatoris Terapèutics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública