Convenis i Comités

Comitè autonòmic d'estudis post-autorització observacionals de medicaments (CAEPO)

Objectiu:
El Comité Autonòmic d'Estudis Postautorització Observacionals de Medicaments i Productes Sanitaris de la Comunitat Valenciana (CAEPO) és un òrgan consultiu per a l'autorització de la realització d'estos estudis en el seu àmbit de competències:

 1. Avaluar la pertinència dels estudis postautorització presentats en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris.
 2. Establir els criteris de valoració que adoptarà el CAEPO per a l'avaluació de la pertinència dels estudis postautorització.
 3. Emetre informe motivat al Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris sobre la pertinència dels estudis postautorització.

Composició:

 • PRESIDENT: El cap de l'Àrea de Farmàcia i Productes Sanitaris.
 • VICEPRESIDENT: El cap del Servici de Provisió i Assistència Farmacèutica.
 • Els caps dels servicis de Prestació Ortoprotètica i Ordenació i Control de Medicaments i Productes Sanitaris.
 • Un professional del Centre Autonòmic Valencià d'Informació de Medicaments, que actuarà com a Secretari.
 • Dos professionals, preferentment metges, que formen part o hagen format part dels CEIC d'Atenció Primària acreditats per la Conselleria de Sanitat.
 • Dos professionals, preferentment metges, que formen part o hagen format als Comités Ètics d'Investigació Clínica d'Hospital acreditats per la Conselleria de Sanitat.
 • Un farmacèutic d'Atenció Primària.
 • Un farmacèutic d'Atenció Especialitzada.
 • Un especialista en oncologia.
 • Un especialista de medicina interna.
 • Dos metges d'Atenció Primària.
 • Un farmacòleg clínic.
 • Un expert en epidemiologia i estadística.

Normativa que l'afecta:
Decret 73/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual es regula la gestió d'assajos clínics i estudis postautorització observacionals amb medicaments i productes sanitaris.

Freqüència de reunió:
La periodicitat de les reunions de caràcter ordinari del CAEPO s'establirà en funció de l'entrada de sol.licitants d'estudis post-autorització a la Direcció General de Farmacia y Productes Sanitaris tenint sempre en compte el necessari compliment dels terminis previstos en la Resolució de 16 de juliol de 2009 de la Conselleria de Sanitat de regulació dels procediments, documentació i terminis a observar en la presentació i modificacions en processos relacionats amb los assajos clínics i estudis post-autorització observacionals de medicaments i productes sanitaris a la Comunitat Valenciana.

Reunions celebrades:

3 de desembre de 2009 (Constitució del CAEPO)

15 de febrer de 2010

20 d'abril de 2010