Seguretat en l'ús de medicaments

Basant-se en la definició d'Ús Racional del Medicament (OMS – Nairobi 1985) com a "Condició en què el pacient reba la medicació apropiada a la seua necessitat clínica, en les dosis corresponents amb els seus requeriments individuals, per un període adequat de temps i al menor cost per a ell i la seua comunitat", assegurar la seguretat dels pacients involucra l'establiment de sistemes operatius i processos que minimitzen la probabilitat d'errors i maximitzen la probabilitat d'interceptar-los quan ocórreguen.

Utilitats electròniques

Gestor @GOFAR. Gestor de Govern Electrònic del Programa Refar

En el marc d'actuacions del Programa de seguiment i revisió de la farmacoteràpia (Programa REFAR), s'ha desenrotllat una eina per a la integració del Programa REFAR en la història clínica ambulatòria dels pacients. Esta eina anomenada "Gestor de Govern Electrònic del Programa REFAR (@GOFAR)", engloba totes les accions que es realitzen des de REFAR:

 

  • Alertes de seguretat de medicaments d'ús humà

  • Medicació inapropiada

  • Problemes relacionats amb els medicaments

  • Criteris Stop/start

  • Eficiència i adherència dels pacients als seus tractaments

Estes accions queden unificades i registrades en la pròpia història, que és el perfecte entorn de treball per mitjà del qual realitzar les revisions dels pacients, i la gestió d'estos, en la pràctica clínica diària.

Es presenta a més, com una eina per a facilitar la comunicació entre els distints professionals de la salut que formen l'equip multidisciplinari en la revisió dels pacients, on les recomanacions farmacoterapèutiques es notificaran per mitjà d'una bústia de notificacions als professionals implicats en la farmacoteràpia del pacient, els qui podran accedir directament a la història del pacient i realitzar les accions sobre qualsevol tractament afectat, i quedaran registrades en la pròpia història del pacient.

D'altra banda, @GOFAR compta amb accés directe a eines de gestió per a la priorització de pacients susceptibles de presentar resultats negatius de la medicació (RNM), com la Ferramenta PRM-cv de detecció de problemes relacionats amb els medicaments (PRM) i SCP-cv (sistema de classificació de pacients de la Comunitat Valenciana), així com també es disposa d'accés a fonts d'informació de medicaments.