Seguretat en l'ús de medicaments

Basant-se en la definició d'Ús Racional del Medicament (OMS – Nairobi 1985) com a "Condició en què el pacient reba la medicació apropiada a la seua necessitat clínica, en les dosis corresponents amb els seus requeriments individuals, per un període adequat de temps i al menor cost per a ell i la seua comunitat", assegurar la seguretat dels pacients involucra l'establiment de sistemes operatius i processos que minimitzen la probabilitat d'errors i maximitzen la probabilitat d'interceptar-los quan ocórreguen.

Utilitats electròniques

Utilitat d’al·lèrgies medicamentoses

La base de dades d'Al·lèrgies Medicamentoses és la font que sustenta l'alerta en el Mòdul de Prescripció (MPRE) i que funciona tenint en compte les al·lèrgies associades al pacient i la selecció del producte farmacèutic realitzada en el moment de la prescripció.

 

En la història clínica del pacient es pot realitzar el registre d'una al·lèrgia a un medicament recuperant el nivell d'evidència de l'al·lèrgia en qüestió de la base de dades originals. Es definixen tres nivells distints: classe, grup químic i principi actiu. També s'informa d'aquells casos en què no hi ha evidència documentada.

 

En la Història Personal del Pacient, una vegada registrada apareixerà accessible sempre la llista amb les al·lèrgies conegudes que té el pacient en eixe moment.

 

En el moment de la prescripció, sempre que se seleccione un medicament al qual el pacient té al·lèrgia coneguda i registrada, es mostra l'alerta corresponent que informa d'esta situació el facultatiu prescriptor.