Herramientas y programas

Descripción

El Sistema d'Informació, Control i Ordenació de Medicaments i Productes Sanitaris, SICOMEPS, naix a l'octubre de 2008, en el marc de l'ús racional de medicaments i productes sanitaris, en una decidida aposta de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per l'aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a impuls definitiu per a una administració electrònica, en compliment de la llavors vigent Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, actualment derogada per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i preservant el compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, en la Llei 41/2002, de 14 de novembre, en el Reial decret 311/2022, de 3 de maig, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

SICOMEPS és una eina gestionada pel Servei d'Ordenació, Control i Vigilància de Productes Farmacèutics de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris. Té com a finalitat facilitar els tràmits que marca la legislació sanitària autonòmica i estatal, en matèria d'ordenació, control, vigilància i seguretat de productes farmacèutics, en els diferents sectors de la cadena del medicament i els productes sanitaris, des de la seua fabricació, passant per la distribució, fins a la dispensació. Per a això, SICOMEPS s'interrelaciona amb altres eines electròniques de la Generalitat com CRC, GAIA, SIP, ROS, GUC, entre altres, i de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, com LABOFAR.

Entre els diferents actors que interactuen amb SICOMEPS es troben: serveis de farmàcia, oficines de farmàcia a través dels Col·legis oficials de farmacèutics de la Comunitat Valenciana, Col·legis oficials de veterinaris de la Comunitat Valenciana, entitats de distribució de medicaments i laboratoris farmacèutics.

El Sistema de Información, Control y Ordenación de Medicamentos y Productos Sanitarios, SICOMEPS, nace en octubre de 2008, en el marco del uso racional de medicamentos y productos sanitarios, en una decidida apuesta de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como impulso definitivo para una administración electrónica, en cumplimiento de la entonces vigente Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, actualmente derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preservando el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.


SICOMEPS es una herramienta gestionada por el Servicio de Ordenación, Control y Vigilancia de Productos Farmacéuticos de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Tiene como finalidad facilitar los trámites que marca la legislación sanitaria autonómica y estatal, en materia de ordenación, control, vigilancia y seguridad de productos farmacéuticos, en los distintos sectores de la cadena del medicamento y los productos sanitarios, desde su fabricación, pasando por la distribución, hasta la dispensación. Para ello, SICOMEPS se interrelaciona con otras herramientas electrónicas de la Generalitat como CRC, GAIA, SIP, ROS, GUC, entre otras, y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, como LABOFAR.


Entre los diferentes actores que se interactúan con SICOMEPS se hallan: servicios de farmacia, oficinas de farmacia a través de los Colegios oficiales de farmacéuticos de la Comunitat Valenciana, Colegios oficiales de veterinarios de la Comunitat Valenciana, entidades de distribución de medicamentos y laboratorios farmacéuticos.
Entre otras atribuciones, en SICOMEPS se gestionan: el Registro oficial de establecimientos y servicios de atención farmacéutica de la Comunitat Valenciana, el control de la prescripción veterinaria, el libro recetario oficial electrónico de oficinas de farmacia, el registro de la vinculación de servicios de farmacia y botiquines de centros sociosanitarios a oficinas de farmacia, se gestiona el ciclo integral de control de estupefacientes marcado por normativa nacional y autonómica, a través del módulo de vales electrónicos de petición y devolución de estupefacientes, el módulo de libro electrónico de contabilidad de estupefacientes y del módulo gestor de partes de estupefacientes.


Tras la cesión del código del módulo de vales electrónicos de estupefacientes de SICOMEPS, a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comunitat Valenciana, por el que se fijan las condiciones para la cesión del módulo de vales electrónicos de estupefacientes del gestor de ordenación y control de medicamentos y productos sanitarios de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, se ha hecho extensivo el uso del vale electrónico de petición o devolución de estupefacientes en otras autonomías españolas.