9784 - Taxa per serveis sanitaris. Altres actuacions administratives