9781 - Taxa per serveis sanitaris. Grup II. Comprovació i inspecció de les condicions higienicosanitàries