9780 - Taxa per serveis sanitaris. Grup I. Estudis i informes previs a l'autorització d'obres