9688 - Taxa per inspecció i control d'animals i els seus productes