2018 en xifres

Memoria de gestión 2018

Capítulo Título Capítulo completo Estadística

Capítol I

Presentació

Capítol II

Característiques generals de la Comunitat Valenciana

Capítol III

Organització de la conselleria

Capítol IV

Les persones

Capítol V

Recursos humans

Capítol VI

Recursos econòmics

Capítol VII

Estratègies de millora en la gestió

Capítol VIII

Activitat assistencial
VIII.I - Atenció primària
VIII.II - Cronicitat i Atenció integrada de casos complexos
VIII.III - Atenció Especialitzada
VIII.IV - Urgències i emergéncies extrahospitalàries
VIII.V - Salut Mental
VIII.VI - Donació i trasplantament d'órgans, cèl·lules i teixits
VIII.VI - Drogodependències i altres trastorns addictius

Capítol IX

Salut Pública

Capítol X

Línies estratègiques per a la Igualtat en la Sanitat Pública Valenciana

Capítol XI

Política farmacèutica

Capítol XII

Tecnologies de la informació i la comunicació

Capítol VIII

Investigació biomèdica e innovació

Capítol XIV

Acreditació, autorizació i registre de centres

Capítol XV

Inspecció de serveis sanitaris

Capítol XVI

Prevenció de riscos laborals

Capítol XVII

Desplegament normatiu

Capítol XVIII

Activitat formativa