Memòria de gestió 2015 - Document complet

Memòria de Gestió 2015

Capítulo Título Capítulo completo Estadística

Capítol 0

Presentació

Capítol I

Introducció

Capítol II

Característiques generals de la Comunitat Valenciana

Capítol III

Organització de la conselleria

Capítol IV

Les persones

Capítol V

Recursos humans

Capítol VI

Recursos econòmics

Capítol VII

Estratègies de millora en la gestió

Capítol VIII

Activitat assistencial

Capítol IX

Salut Pública

Capítol X

Política farmacèutica

Capítol XI

Tecnologies de la informació i la comunicació TIC

Capítol XII

Investigació biomèdica i innovació

Capítol XIII

Acreditació, autorització i registre de centres

Capítol XIV

Inspecció de servicis sanitàris

Capítol XV

Prevenció de riscos laborals

Capítol XVI

Desplegament normatiu

Capítol XVII

Activitat formativa