Acció concertada

L'acció concertada és una forma de gestió de serveis alternativa a la gestió directa o indirecta dels serveis públics, no econòmics, que realitzen entitats sense ànim de lucre en l'àmbit de les persones.

Els acords d'acció concertada són instruments organitzatius de naturalesa no contractual a través dels quals les Administracions competents podran organitzar la prestació de serveis  de caràcter sanitari.

Podran accedir al règim d'acció concertada les entitats públiques o privades sense ànim de lucre prestadores de serveis sanitaris prèviament autoritzades per l'Administració sanitària.

Convocatòries acció concertada