Preguntes Freqüents

Targeta Sanitaria - Preguntes freqüents

 • La targeta sanitària individual SIP és el document administratiu emés per l'Administració pública valenciana que identifica i acredita el titular d'aquesta davant els Serveis Sanitaris Públics del Sistema Nacional de Salut i permet l'accés a les prestacions d'aquest. La targeta SIP és un document d'ús personal i intransferible. Els centres i les institucions sanitàries podran sol·licitar en tot moment l'exhibició d'un document oficial d'identitat, nacional o estranger, que acredite fefaentment que el/la portador/a de la targeta és el/la titular d'aquesta. L'ús indegut de la targeta SIP comportarà la retenció cautelar i retirada, si escau, d'aquesta.

  Explicación campos tarjeta SIP

  Explicación campos tarjeta SIP

  Pot donar-se d'alta telemàticament a través del tràmit ‘Alta d'un ciutadà en el Sistema d'Informació Poblacional (SIP)', en cas de disposar de certificat digital o Cl@ve, a través del següent enllaç

  En cas de no disposar de certificat digital o Cl@ve, pot acudir al seu centre de salut més pròxim al seu domicili.

  • Sí, la targeta sanitària SIP és vàlida en tot el territori espanyol i podrà accedir amb aquesta als centres de salut pública espanyols. Si ix fora del país a algun país membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, haurà de sol·licitar a l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) la Targeta Sanitària Europea, que és el document que li donarà cobertura dins de la Unió Europea.

   • Si vosté està donat/ada d'alta en la Seguretat Social i té cobertura sanitària, haurà d'adreçar-se al seu centre de salut més pròxim i aportar:

    • - Document d'identitat (DNI/NIE)

    És recomanable que presente:

    • - Certificat d'empadronament en vigor (sis mesos)
    • - Document acreditatiu del dret a l'assistència sanitària emés per l'INSS

    El centre de salut el/la donarà d'alta en el SIP i li expedirà la targeta sanitària.

    • Si vosté acaba de tindre un bebé, és molt probable que, a l'hospital on haja nascut, li hagen tramitat l'alta en la targeta SIP provisional de 3 mesos, si no fora així, haurà d'adreçar-se al seu centre de salut més pròxim i aportar documentació que identifique al bebé, per a procedir a l'alta de la targeta sanitària.

     Per a tramitar la inclusió com a beneficiari/ària en l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) pot:

     • - Sol·licitar-ho telemàticament a través del següent enllaç. Aquest document haurà de presentar-lo en el centre de salut.
     • - Sol·licitar cita en el següent enllaç
    • Haurà de sol·licitar cita en la web de l'INSS.

     Recorde que en el cas de ciutadans/anes espanyols/es la documentació a aportar és:

     • - DNI

     I en el cas de ciutadans/anes estrangers/es la documentació a aportar:

     • - NIE

     El centre de salut el/la donarà d'alta en el sistema SIP i li expedirà la targeta sanitària.

   • Si vosté és espanyol/a que ha residit durant un temps fora d'Espanya i torna al país per a residir-hi, haurà d'acudir a l'Institut de la Seguretat Social (INSS) o de manera telemàtica al següent enllaç

    I sol·licitar la cobertura sanitària com resident a Espanya. Una vegada tinga el document que acredite la cobertura sanitària, haurà d'adreçar-se al seu centre de salut més pròxim i aportar:

    • - Document d'identitat

    És recomanable que presente:

    • - Certificat d'empadronament en vigor (sis mesos)
    • - Document acreditatiu del dret a l'assistència sanitària emés per l'INSS

    El centre de salut el/la donarà d'alta en el SIP i li expedirà la targeta sanitària.

   • Mutualista (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) que ha triat la xarxa sanitària pública i no té la targeta sanitària SIP. Haurà d'adreçar-se al seu centre de salut més pròxim i aportar:

    • - Document d'identitat (DNI/NIE)

    És recomanable que presente:

    • - Certificat d'empadronament en vigor (sis mesos)
    • - Document que acredite la seua pertinença a la mutualitat

    El centre de salut el/la donarà d'alta en el SIP i li expedirà la targeta sanitària (Mutualisme públic), segons corresponga.

    Mutualista (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) que ha triat la xarxa sanitària privada i necessita tindre número SIP. Haurà d'adreçar-se al seu centre de salut més pròxim i aportar:

    • - Document d'identitat (DNI/NIE)
    • - Document que acredite la seua pertinença a la mutualitat

    És recomanable que presente:

    • - Certificat d'empadronament en vigor (sis mesos)

    El centre de salut el/la donarà d'alta en SIP i li expedirà el document d'inclusió (Mutualisme privat), on figurarà el seu número SIP.

   • Si vosté és espanyol/a que resideix en un país extracomunitari i torna al país per un curt període d'estada, haurà de gestionar els tràmits al país on resideix.

    Per a més informació faça click en el següent enllaç

    Una vegada tinga el document que acredite la cobertura sanitària, haurà d'adreçar-se al seu centre de salut més pròxim i aportar:

    • - Document d'identitat
    • - Document acreditatiu del dret a l'assistència sanitària emés per l'INSS

    El centre de salut el/la donarà d'alta en SIP i li expedirà el document d'inclusió, que li garantirà l'atenció sanitària durant l'estada a la Comunitat Valenciana.

   • Si vosté és desplaçat/ada d'una altra comunitat i ve a la Comunitat Valenciana per a un desplaçament temporal, ha d'acudir al seu centre de salut més pròxim i aportar la següent documentació:

    • - Document d'identitat (DNI / NIE)
    • - Targeta expedida per la seua comunitat autònoma

    El centre de salut el/la donarà d'alta en SIP i li expedirà el document d'inclusió, que li garantirà atenció sanitària durant l'estada a la Comunitat Valenciana.

   • Si vosté ja té el document d'inclusió SIP, ha d'acudir al seu centre de salut més pròxim perquè li l'activen, per si necessitara utilitzar qualsevol dels serveis públics sanitaris de la Comunitat Valenciana. Haurà d'aportar la següent documentació:

    • - Document d'identitat (DNI / NIE)
    • - Targeta expedida per la seua comunitat autònoma
    • - Document d'inclusió SIP

    El centre de salut l'activarà en el SIP i li expedirà un nou document d'inclusió, si és necessari.

   • Haurà de sol·licitar la Targeta Sanitària Europea al seu país de procedència. Una vegada en territori espanyol, com a ciutadà/ana desplaçat/ada d'un país comunitari, haurà d'acudir al seu centre de salut més pròxim portant la Targeta Sanitària Europea o el certificat provisional substitutori.

    • Tindrà dret al document d'inclusió temporal. Una vegada concedit, haurà de portar-lo sempre que acudisca al centre de salut/hospital.

   • Es tracta de desplaçats/ades que tenen cobertura sanitària per aquests països, a través de conveni bilateral.

    • Haurà d'acudir al seu centre de salut més pròxim, aportant la documentació identificativa i l'acreditació sanitària que justifique la subscripció al conveni bilateral.

    • Tindrà dret al document d'inclusió temporal. Una vegada concedit, haurà de portar-lo sempre que requerisca assistència sanitària en el centre de salut/hospital.

   • Per a accedir a l'assistència sanitària, haurà d'acudir al seu centre de salut més pròxim i sol·licitar que el deriven al/a la treballador/a social sanitari/ària, que estudiarà la seua situació personal i valorarà si pot tindre accés a l'Assistència Sanitària Universal o al conveni especial, etc.

    En cas d'acudir a Urgències Hospitalàries, després de l'assistència haurà d'acudir al seu centre de salut més pròxim al més prompte possible , i sol·licitar cita amb el/la treballador/a social sanitari/ària.

    • Documentació requerida:

     • - Sol·licitud, pot aconseguir-la en el centre de salut
     • - Passaport, NIE, etc
     • - Certificat d'empadronament
     • - Residència efectiva en territori espanyol (un mínim de 3 mesos)

     En el cas que no puga presentar algun d'aquests documents requerits, això no impedirà la cita amb el/la treballador/a social sanitari/ària.

     • a) Una vegada li donen cita amb el/la treballador/a social sanitari/ària és molt important acudir-hi, ja que allí el podran assessorar en tots els dubtes que vosté puga tindre.
     • b) En el termini de 3 mesos, la seua sol·licitud ha d'estar resolta. Acudisca al centre de salut abans que s'acaben els tres mesos, perquè allí l'informaran sobre l'estat de la seua sol·licitud.
    • Una vegada concedida l'Assistència Sanitària Universal, caducarà en el transcurs d'un a dos anys. Per a renovar abans que caduque, haurà d'acudir al seu centre de salut i ser derivat/a amb el/la treballador/a social sanitari/ària.

    • En el centre de salut se li entregarà un document d'inclusió temporal. Haurà de portar-ho sempre que acudisca al centre de salut/ hospital en cas de necessitar assistència sanitària.

     • - Una vegada iniciat el tràmit de sol·licitud d'Assistència Sanitària Universal, se li facilitarà un document d'assistència temporal. L'informem que, si la seua sol·licitud no es aprovada o es detectara una utilització inadequada de l'accés a les prestacions sanitàries, i/o canvia la seua situació, ha de comunicar-ho en el seu centre de salut. En cas de no fer-ho, se li podria reclamar les despeses ocasionades per les prestacions sanitàries, si no aporta uns altres documents que acrediten el dret a aquesta.
     • - Si la seua sol·licitud ASU és denegada, vosté tindrà dret a ser informat/ada de la denegació de la seua sol·licitud.
    • Sí, haurà d'acudir al seu centre de salut més pròxim i ser derivat al/a la treballador/a social sanitari/ària, que estudiarà i valorarà la seua situació personal.

     La tramitació es duu a terme a través del/de la treballador/a social sanitari/ària, una vegada iniciat el tràmit se li facilitarà un document d'assistència temporal.

    • Documentació requerida:

     • - Sol·licitud, que pot aconseguir en el centre de salut
     • - Passaport, NIE, etc
     • - Certificat d'empadronament
     • - Residència efectiva en territori espanyol (un mínim de 3 mesos)

     En el cas que no puga presentar algun d'aquests documents requerits, això no impedirà la cita amb el/la treballador/a social sanitari/ària.

    • Tindrà dret al document d'inclusió temporal. Una vegada concedit, haurà de portar-lo sempre que requerisca assistència sanitària en el centre de salut/hospital.

    • Haurà d'acudir al seu centre de salut més pròxim.

    • La documentació requerida és:

     • - Documentació identificativa, NIE, passaport, etc.
     • - Certificat d'empadronament (no obligatori).
     • - Si disposa, document d'acreditació sanitària, targeta d'assegurança privada, etc.
    • Tindrà dret al document d'inclusió on apareixerà el número SIP.

    • Si té assegurança privada, i no li cobreix uns certs tractaments (malaltia greu, sobrevinguda i/o infectocontagiosa), tindrà dret a sol·licitar l'ASU per a aquests tractaments. Ha d'acudir al centre de salut i sol·licitar cita amb el/la treballador/a social sanitari/ària.

    • Les persones que no tinguen cobertura sanitària i que acrediten la residència efectiva en territori espanyol per un temps mínim d'un any podran subscriure el conveni especial.

     • Aquest conveni el poden subscriure els/les usuaris/àries que complisquen els següents requisits:

      • a) Acreditar la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de la sol·licitud del conveni especial.
      • b) Estar empadronats/ades, en el moment de presentar la sol·licitud de subscripció del conveni especial, en algun municipi pertanyent a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana .
      • c) No tindre accés a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol, ja siga per aplicació de la normativa nacional, dels reglaments comunitaris en matèria de Seguretat Social o dels convenis bilaterals que en aquesta matèria hagen sigut subscrits per Espanya amb altres països.
      • - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
      • - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.
      • - I, preferentment, a:
       • - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT – VALÈNCIA, GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74, 46008 València. Tel: 012.
       • - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT – CASTELLÓ, PLAÇA HORT DELS CORDERS, 12, 12001 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana Tel: 012.
       • - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT – ALACANT, C/ GIRONA, 26, 03001 Alacant Tel: 012.
       • - Telemàticament: A través de la següent pàgina web.
     • Tindrà dret al document d'inclusió temporal. Una vegada concedit, haurà de portar-lo sempre que requerisca assistència sanitària en el centre de salut/hospital. El conveni especial cobreix l'assistència sanitària, exceptuant les despeses farmacèutiques.

      • - Sol·licitud de subscripció de conveni especial de prestació d'assistència sanitària.
      • - En el cas de ciutadans/anes espanyols/es, el document nacional d'identitat (DNI) en vigor. En el cas de persones que no tinguen nacionalitat espanyola, document acreditatiu del número d'identitat d'estranger (NIE), o en defecte d'això, document nacional d'identitat o passaport en vigor.
      • - En el cas de sol·licitants titulars de DNI o NIE que subscriguen l'autorització per a la verificació telemàtica de dades, aquest requisit es comprovarà mitjançant la consulta al sistema de verificació de dades de residència.
      • - Documentació acreditativa de la residència efectiva a Espanya del sol·licitant durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.
      • - Documentació acreditativa del compliment del requisit d'empadronament del sol·licitant en un municipi pertanyent a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en la data de sol·licitar la subscripció del conveni especial (en el cas de sol·licitants titulars de DNI o NIE que subscriguen l'autorització per a la verificació telemàtica de dades, aquest requisit es comprovarà mitjançant consulta al sistema de verificació de dades de residència).
      • - Ordre de domiciliació de deute directe SEPA.
     • La quantia de les quotes a abonar per la subscripció del conveni especial de prestació d'assistència sanitària serà la següent:

      • 1r.- Si el/la subscriptor/a té menys de 65 anys: quota mensual de 60 euros.
      • 2n.- Si el/la subscriptor/a té 65 o més anys: quota mensual de 157 euros.

      Les quotes s'abonaran mitjançant domiciliació bancària en el compte obert en l'entitat que es designe en la sol·licitud, de la qual haurà de ser titular la persona que subscriga el conveni. El pagament de les quotes posteriors a la primera haurà d'efectuar-se dins dels deu primers dies naturals del mes a què corresponguen.

      Excepcionalment, quan es justifique la impossibilitat d'efectuar el pagament mitjançant domiciliació bancària, la Conselleria competent en matèria de sanitat podrà autoritzar el pagament de les quotes mitjançant autoliquidació i ingrés de preu públic en entitat financera col·laboradora de la Generalitat, fent servir el model 046 que s'habilite a aquest efecte.

     • Termini obert durant tot l'any.

 • Vosté pot sol·licitar la cita prèvia, anul·lar una cita prèvia anterior o informar-se de quan la té, a través de diverses formes:

  • - A través de l'app de Sanitat. Per a això, haurà de tindre-la instal·lada en el telèfon mòbil. (No s'han de posar els dos primers dígits de la targeta SIP.) Per a més informació faça clic ací
  • - A través de la web de Sanitat en el següent enllaç
  • - Telefònicament cridant al seu centre de salut al telèfon de cita prèvia que consta en la seua targeta SIP o al telèfon 96 183 90 00
 • Si no hi ha hagut una deterioració pel pas del temps i no s'ha fet un mal ús de la targeta SIP, el seu centre de salut podrà imprimir-li una targeta nova. Si vosté ha perdut la targeta, haurà d'abonar una taxa de 3,15 euros a través d'un formulari que el centre de salut li facilitarà. També té la possibilitat de fer el pagament telemàticament en el següent enllaç

  Per a realitzar el tràmit, només és necessari el número de SIP o del DNI i la data de naixement. I en el cas de targeta deteriorada, també la data d'emissió d'aquesta targeta.

 • Si vosté necessita comunicar un canvi de domicili i/o modificar les seues dades de contacte (adreça de correu electrònic, número de telèfon fix o mòbil) pot acudir al seu centre de salut i comunicar-lo, allí li ho modificaran i li comunicaran el seu nou centre de salut (si canviara de centre de salut segons el seu nou domicili). També pot tramitar-ho telemàticament si disposa de certificat digital o Cl@ve en el següent enllaç.

 • Si vosté vol anar a un centre de salut/hospital diferent del que té assignat al seu domicili o vol sol·licitar una elecció d'un metge en particular, pot sol·licitar una lliure elecció de metge especialista o hospital.

  Centre de Salut: Haurà de sol·licitar-ho en el centre de salut triat, allí li proporcionaran una sol·licitud a emplenar, en què indicarà el canvi desitjat. En un termini màxim de 15 dies, li respondran a la seua sol·licitud, la qual serà resolta en cas de silenci administratiu. En cas de disposar de certificat digital o Cl@ve també pot tramitar-ho telemàticament en el següent enllaç.

  Hospital/centre d'especialitats: Haurà de sol·licitar-ho en el SAIP a l'hospital triat. En cas de disposar de certificat digital o Cl@ve també pot tramitar-ho telemàticament en el següent enllaç.

  • El finançament dels medicaments i productes sanitaris es realitza amb fons públics, en un percentatge variable sobre el PVP, sempre que siguen prescrits per un metge del Sistema Nacional de Salut (SNS) i siguen finançables segons la legislació vigent. L'aportació de l'usuari/de la usuària serà proporcional al nivell de renda que s'actualitzarà anualment. Les modalitats d'aportació de l'usuari/de la usuària quan accedeix a la prestació farmacèutica a través de recepta són les següents:

   • -Amb caràcter general, treballadors/es actius/ves, perceptors/ores de prestació de desocupació, perceptors de subsidi, perceptors d'altres prestacions de la seguretat social:
    • 1. El 60% per als usuaris i les usuàries i els seus beneficiaris i les seues beneficiàries la renda dels quals i de les quals siga igual o superior a 100.000 euros, consignada en la casella de base de base liquidable general i de l'estalvi de la declaració de l'IRPF.
    • 2.El 50% per a les persones que tinguen la condició d'assegurat/ada actiu/va i els seus beneficiaris la renda dels quals i de les quals siga igual o superior a 18.000 euros i inferior a 100.000 euros, consignada en la casella de base de base liquidable general i de l'estalvi de la declaració de l'IRPF.
    • 3.El 40% per a les persones que tinguen la condició d'assegurat/ada actiu/vq i els seus beneficiaris i no es troben inclosos/es en els apartats anteriors.
   • -Pacients pensionistes:
    • 1.El 10% per a les persones que tinguen la condició d'assegurat/ada com a pensionista de la Seguretat Social i els seus beneficiaris i les seues beneficiàries la renda dels quals i de les quals siga inferior a 18.0000 euros consignada en la casella de base de base liquidable general i de l'estalvi de la declaració de l'IRPF, fins a un límit màxim d'aportació de 8,26 euros.
    • 2.El 10% per a les persones que tenen la condició d'assegurat/ada com a pensionista de la Seguretat Social i els seus beneficiaris i les seues beneficiàries la renda dels quals i de les quals siga igual o superior a 18.000 euros i inferior a 100.000 euros consignada en la casella de base de base liquidable general i de l'estalvi de la declaració de l'IRPF, fins a un límit màxim d'aportació de 18,59 euros.
    • 3.El 60% per a les persones que tenen la condició d'assegurat/ada com a pensionista de la Seguretat Social i els seus beneficiaris i les seues beneficiàries la renda dels quals i de les quals siga superior a 100.000 euros, consignada en la casella de base de base liquidable general i de l'estalvi de la declaració de l'IRPF, fins a un límit màxim d'aportació de 62 euros.
   • - Estaran EXEMPTS/ES d'aportació:
    • - Afectats/ades de Síndrome Tòxica
    • - Persones amb discapacitat, en els supòsits contemplats en la seua normativa específica
    • - Persones perceptores de rendes d'integració social
    • - Persones perceptores de pensions no contributives
    • - Parats/ades l'última situació dels quals i de les quals siga haver esgotat el subsidi de desocupació
    • - Tractaments derivats d'accident de treball i malaltia professional
    • - Pensionistes amb renda inferior a 11.200 euros
    • - Perceptor/a de prestació per menor a càrrec
    • - Menor amb discapacitat major del 33%
  • El copagament farmacèutic s'actualitza anualment. Això vol dir que un any pot pujar el copagament farmacèutic o baixar, sempre que hi haja hagut una variació en la seua renda, segons els trams marcats des del Ministeri de Sanitat.

  • Cada any, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública concedeix subvencions a uns certs col·lectius. Enguany, es concedeix al col·lectiu de pensionistes (amb rendes declarades inferiors a 18.000 euros), a les persones amb diversitat funcional, a les persones menors d'edat (amb rendes declarades inferiors a 18.000 euros), a les persones en situació de desocupació (amb rendes declarades inferiors a 18.000 euros) i al col·lectiu de famílies monoparentals (amb rendes declarades inferiors a 18.000 euros), amb la finalitat de compensar les despeses derivades dels tractaments mèdics prescrits pel personal sanitari. Totes aquelles persones beneficiàries de les ajudes, que seran identificades d'ofici per la Conselleria -sempre que complisquen les condicions establides pel Consell mitjançant decret-, quedaran per tant exemptes del pagament dels fàrmacs i els productes ortoprotètics, sense realitzar cap tràmit (excepte el col·lectiu de famílies monoparentals que han de sol·licitar-ho).

   Pot consultar si vosté té dret a alguna de les subvencions en el següent enllaç.

 • Tots/es els/les residents a la Comunitat Valenciana tenen dret a la vacuna COVID-19, independentment de la seua situació d'empadronament i de la seua cobertura sanitària (fins i tot si no es té cobertura sanitària), ja que és un dels programes de Salut Pública. Per a accedir a la vacuna serà necessari disposar de número SIP.

  Les vacunes estaran disponibles de manera progressiva, per això s'ha establit un ordre de vacunació de la població, tenint en compte criteris ètics, el risc de malaltia greu i el risc d'exposició. Per a més informació sobre la vacunació COVID-19 faça clic en el següent enllaç.