TARGETA SANITÀRIA INDIVIDUAL

DGECAP - Tarjeta Sanitaria - Tarjeta Sanitaria Individual

Assegurament sanitari

L'assegurament sanitari és el conjunt de procediments administratius, normatius i tècnics destinats a garantir els drets de protecció de la salut dels ciutadans. Es compon de:

 • Acció de protecció dels drets de salut de la població , en un marc de protecció equitativa i solidària, de vocació universal i caràcter individual, constituïda per la normativa pròpia que complementa l'estatal.
 • Acció de reconeixement reglat dels drets adquirits per l'acció de protecció pròpia, de l'Estat i d'altres comunitats autònomes i països, constituïda pel conjunt de procediments administratius i tècnics.
 • Acció d'acreditació, que permet identificar per a cada ciutadà el nivell de prestacions que té reconegudes en cada moment per mitjà de la targeta sanitària.

 

Targeta Sanitària Individual SIP

La Targeta Sanitària és l'element efectiu d'identificació de cada ciutadà i d'acreditació del tipus de servicis i de prestacions sanitàries que legalment i individualment té reconegudes a la Comunitat Valenciana. La informació que conté la targeta s'extrau de les dades arreplegades pel Sistema d'Informació Poblacional de la Conselleria de Sanitat.

La Targeta Sanitària acredita el nivell de prestacions sanitàries públiques que cada ciutadà té legalment reconegut en el Sistema Nacional de Salut d'acord amb la normativa d'assegurament vigent en cada moment.

Tindre la Targeta Sanitària SIP no implica tindre reconegut el dret a prestacions sanitàries públiques.

Les targetes sanitàries individuals emeses per la Conselleria de Sanitat no modifiquen, si és el cas, l'obligació dels titulars o de tercers d'assumir el cost de l'assistència sanitària proporcionada pel sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana.

 

Model de la Targeta Sanitària SIP

Targeta SIP actual

Camps del model nou de la Targeta Sanitària SIP:

 • Núm. de SIP
 • DC: Dígit de control
 • CITE: Codi d'identificació territorial
 • Dades d'identificació
 • CIPSNS: Codi del Sistema Nacional de Salut (SNS)
 • Data d'emissió
 • Data de caducitat, a partir d'aquesta data la targeta sanitària no és vàlida
 • Telèfon d'urgències
 • Núm. de la seguretat social
 • Centre mèdic
 • Mèdic assignat
 • Infermera assignada
 • Telèfons d'Urgències i cita prèvia
 • Identificador AA si correspon

Tarjeta antigua

 

Camps del model antic de la Targeta Sanitària SIP:

 • Número SIP
 • Codi d'identificació territorial
 • Dades d'identificació
 • Tipus de prestació farmacèutica a què l'usuari té dret:
  • Farmàcia amb aportació econòmica (AC)
  • Farmàcia gratuïta (PN)
  • No té dret a prestació farmacèutica
 • Número de la Seguretat Social si en té
 • Data d'emissió
 • Data de caducitat, a partir d'esta data la targeta sanitària no és vàlida
 • Centre mèdic
 • Metge assignat

 

Els textos que s'oferixen en esta secció estan destinats al seu ús com a instrument documental i les institucions No es fan responsables del seu contingut. Estos textos no tenen cap validesa jurídica. Per a fins jurídics, consulte els textos Publicats en els diaris oficials.

 

Utilització de la targeta sanitària

En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la targeta sanitària SIP s'ha de presentar sempre que s'acudix a sol·licitar o rebre prestacions sanitàries en els centres assistencials públics i en les farmàcies.

Els centres i institucions sanitàries poden sol·licitar en qualsevol moment l'exhibició d'un document oficial d'identitat, nacional o estranger, que acredite fefaentment que el portador de la targeta n'és el titular.

És important que si la seua targeta li reconeix drets assistencials, la porte sempre quan estiga de viatge per Espanya, per a accedir als servicis sanitaris públics.

La targeta SIP no reconeix drets fora del territori nacional.

RECORDE:

 • La targeta SIP és un document d'ús personal exclusiu del titular
 • L'ús inadequat de la targeta SIP en comporta la retenció cautelar, i la retirada, si és el cas
 • La targeta SIP deixa de tindre validesa quan caduca, quan se n'emet una de nova per qualsevol circumstància, en el cas de disparitat respecte al SIP i, en general, quan no siga reflex fidel de la identificació o de la relació específica d'assegurament del titular

 

Recomanacions per conservar la targeta

És important conservar la targeta sanitària SIP correctament:

 • Portar-la sempre damunt
 • No doblegar-la
 • No ratllar-la
 • No posar-la en contacte amb imants
 • No col·locar-la sobre aparells connectats al corrent elèctric

Targeta sanitaria per a nounats