Presentació

 

ORDRE 4/2023, de 13 d’octubre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es desplega el Decret 135/2023, de 10 d’agost, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat.

 

L'Unitat d'Igualtat desenvoluparà les funcions següents:

 

 • Vetllar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes.

 • Dur a terme el seguiment, avaluació del desenvolupament i grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes.

 • Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere.

 • Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes, subvencions, convenis, acords, gestió de recursos humans i qualsevol altra actuació que es duga a terme en l'àmbit de les seues competències, així com analitzar l'impacte dels resultats que la seua realització ha tingut respecte al gènere.

 • Fomentar i assegurar la utilització d'un llenguatge no sexista i no discriminatori en els documents i informes que s'elaboren.

 • Assistir tècnicament en l'elaboració de la publicitat institucional que des del seu departament es promoga, de manera que aquesta trans- meta valors positius i igualitaris, i evitar en tot cas estereotips de gènere.

 • Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos.

 • Demanar la informació estadística generada per l'activitat del departament i assessorar en relació amb la seua elaboració, així com realitzar l'anàlisi, seguiment i control, des de la dimensió de gènere, de les estadístiques oficials relacionades amb el seu àmbit competencial.

 • Promoure l'elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones, en relació amb les àrees d'activitat del departament, amb la finalitat de detectar i corregir possibles situacions de desigualtat entre dones i homes.

 • Assessorar en l'elaboració de plans d'igualtat, col•laborar en la seua avaluació i proposar l'adopció de mesures correctores.

 • Impulsar la formació i sensibilització del personal del seu depar- tament en relació amb l'abast i significat del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, per mitjà de la formulació de propostes d'accions formatives a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

 • Impulsar i proposar mesures específiques dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment dones en exclusió social, víctimes de violència o que pateixen discriminació múltiple.

 • Promoure i impulsar el desenvolupament de mesures de corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar que s'adopten des de la conselleria amb competències en funció pública.

 • Qualsevol altra que li encomanen en l'àmbit de les seues competències.