Participació ciutadana

Participació en la consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte normatiu
 
La participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes amb rang de Llei i reglament està regulada a l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en els articles 14 i 15 de la Llei 4/2023, de 13 d'abril, de Participació Ciutadana i Foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana. 
 
El tràmit de consulta pública prèvia a l'elaboració de projectes normatius té com a objecte demanar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu.
 
Audiència ciutadana a projectes normatius en tràmit d'informació pública
 
El tràmit d'informació pública té per objecte donar audiència a tota la ciutadania per tal de recollir les seues aportacions, de conformitat amb el previst en els articles 14 i 16 de la Llei 4/2023, de 13 d'abril, de Participació Ciutadana i Foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana.

Participació ciutadana