Comité de Bioètica de la CV (CBCV)

Introducciò

El dret a la protecció de la salut està reconegut en l'article 43 de la Constitució espanyola, constituint, per tant, un dret essencial de la persona.

Els avanços en el camp de la ciència, la tecnologia i la medicina, precisen d'una disciplina, la bioètica que facilite la presa de decisions prudents basades en una reflexió crítica, davant els conflictes ètics que puguen presentar-se en l'àmbit sanitari, de manera que es respecten al màxim els valors que entren en joc, intentant conjugar d'aquesta manera els drets reconeguts en els articles 10 i 43 de la referida Constitució.

En aquest sentit, es va publicar el Decret 130/2016, de 7 d'octubre, del Consell, pel qual es crea i regula el Comitè de Bioètica de la Comunitat Valenciana i es creen els comitès de bioètica assistencial dels departaments de salut com a òrgans garants dels drets de persones usuàries i pacients del Sistema Valencià de Salut. [2016/7945] (Diari Oficial núm. 7895, de 13.10.2016), tenint per objecte, crear i regular el CBCV, com a òrgan que vetlarà pel compliment dels drets de les persones usuàries i pacients del Sistema Valencià de Salut i assessorarà davant situacions de conflicte ètic en l'àmbit sanitari.

El CBCV és el màxim òrgan col·legiat de consulta i assessorament en matèria ètica assistencial, amb caràcter permanent, interdisciplinari i plural.

L'àmbit d'actuació del CBCV és la Comunitat Valenciana.