Mapa Sanitari

El mapa sanitari, regulat en l'article 14 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, és l'instrument estratègic per a la planificació i gestió sanitàries, que permet l'ordenació del territori de la Comunitat en diferents demarcacions geogràfiques per a la protecció de la salut de la ciutadania, els departaments de salut i les zones bàsiques de salut. Garanteix a tots els valencians i valencianes l'equitat en l'accés a les prestacions de la cartera de serveis del Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública gràcies a l'adequada planificació dels recursos, a l'adaptació als canvis demogràfics i a l'evolució de l'organització de l'atenció sanitària.

La població de la Comunitat Valenciana es caracteritza per ser dinàmica i variable. Per a l'adequat abordatge de les seues necessitats de salut és necessari un sistema sanitari amb una ordenació territorial àgil, dinàmica i eficaç, de manera que garantisca la màxima integració i optimització dels recursos econòmics, tècnics i humans.

El DECRET 205/2018, de 16 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el mapa sanitari de la Comunitat Valenciana, té entre els seus objectius el compromís d'universalització de l'atenció sanitària, garantint la igualtat efectiva, l'equitat en l'accés, el respecte a la dignitat de la persona, la concepció integral de la salut, i tot això sota una racionalització, eficàcia i efectivitat de la organització dels recursos.

Per a fer efectiva la gestió del mapa sanitari de la Comunitat Valenciana es regulen els procediments per a la seua modificació, actualització i manteniment.

Es distingeixen els següents procediments de modificació del mapa sanitari de la Comunitat Valenciana:

a) Procediment de modificació interdepartamental del mapa sanitari de la Comunitat Valenciana.

b) Procediment de modificació intradepartamental del mapa sanitari de la Comunitat Valenciana, que al seu torn pot ser:

– Amb modificació d'adscripció de professionals sanitaris.

– Sense modificació d'adscripció de professionals sanitaris.

Així mateix, es crea la Comissió Assessora del mapa sanitari de la Comunitat Valenciana que és l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de coordinació en matèria d'ordenació sanitària territorial de la Comunitat Valenciana, adscrit a la direcció general amb competències en matèria d'ordenació del mapa sanitari.

El mapa sanitari vigent pot descarregar-se en el següent enllaç.