Llista d'espera quirúrgica

Preguntes Freqüents

- El metge de la unitat és qui decideix la intervenció quirúrgica, amb l'acceptació del pacient.

- El centre lliura un document informatiu d'indicació d'intervenció quirúrgica, en què consta la data d'inclusió en la llista d'espera de la intervenció. Aquesta informació també es pot consultar per mitjà del Registre Individualitzat de Llista d'Espera.

S'hi inclouen els pacients que, en un moment donat, es troben pendents d'una intervenció quirúrgica programada no urgent acceptada pel pacient i per a la realització de la qual s'ha previst l'ús d'una sala d'operacions. S'hi inclouen tant les intervencions que requereixen ingrés com les ambulatòries.


En queden excloses les intervencions quirúrgiques per al trasplantament d'òrgans i teixits, les relacionades amb les tècniques de reproducció humana assistida, així com les que requerisquen tècniques o procediments específics que no formen part de la pràctica habitual dels centres. 

En l'apartat Consulta la teua situació, amb el número de SIP, la data de naixement, la data d'emissió de la targeta SIP i el text de seguretat. 

El Servei d'Admissió de l'hospital que us intervindrà es posarà en contacte amb vosaltres amb antelació per a comunicar-vos el dia de l'operació. 

 Hi ha dos motius que justifiquen l'ajornament d'una intervenció quirúrgica:


- Per un motiu mèdic, és a dir, per causes clíniques que desaconsellen temporalment dur a terme la intervenció.
- A petició del pacient, per motius personals.

Si declineu l'opció de ser derivats, us quedareu en la llista d'espera de l'hospital escollit, on us atendran en funció dels recursos disponibles.

En cas que reconsidereu la decisió de rebutjar la derivació a un altre centre sanitari per a ser intervinguts del vostre procés quirúrgic, us podeu posar en contacte amb la Unitat d'Admissió de l'hospital i sol·licitar la derivació.

És un registre que us permet consultar per Internet la vostra situació personal en la llista d'espera quirúrgica, així com una estimació aproximada dels dies d'espera fins a l'operació.

Per a poder accedir al registre amb una garantia de confidencialitat màxima necessiteu:

  • Número de la targeta del Sistema d'Informació Poblacional (SIP)
  • Data de naixement
  • Data de l'emissió de la targeta SIP

El Registre Individualitzat de Llista d'Espera Quirúrgica us ofereix la informació sobre el total de dies que fa que esteu esperant, que es calcula a partir de la data d'inclusió en la llista d'espera (per exemple, "total de dies en llista d'espera: 45 dies"). En el cas que se us haja tramitat un canvi a un altre centre, se us informarà també dels dies que fa que espereu des del canvi de centre (per exemple, "total de dies en llista d'espera: 45 dies (10 des del canvi de centre"). 

El Registre Individualitzat de Llista d'Espera Quirúrgica us ofereix la informació sobre el temps d'espera aproximat fins a la data de l'operació. Es tracta d'una estimació que es basa en els dies que han esperat el 80 % dels pacients ja operats en el vostre hospital i servei. Aquest temps d'espera és orientatiu i l'espera real dependrà de cada cas.

Heu d'acudir o telefonar al Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) del vostre hospital.