Cartes de Serveis

En l'àmbit de la Generalitat Valenciana les cartes de serveis estan regulades pel Decret 62/2010, pel qual s'estableixen els instruments generals del sistema per a la modernització i millora de la qualitat dels serveis públics dels ens, organismes i entitats del sector públic dependents de la Generalitat.

Les cartes de serveis són documents que contenen els compromisos de qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania. Proporcionen informació sobre les activitats prestades, informació que s'actualitza i publicita a través del portal web de la Generalitat, i ofereix a la ciutadania, en un exercici de transparència, la possibilitat de consultar i fer un seguiment d'aquests compromisos.

Les cartes de serveis es configuren com un dels elements claus per a avançar en la millora contínua de la qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania, en funció dels recursos disponibles. Això implica la definició d'estàndards d'una manera fidel, objectiva i mesurable, així com el monitoratge i seguiment del grau de compliment dels compromisos adquirits i desplegar les accions de millora necessàries.

Cartes de serveis publicades

Nom Data DOCV Correcció Tríptic

Carta de Serveis del Programa de donació i trasplantaments de la Comunitat Valenciana

05/04/2018

Carta de Serveis del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana

01/03/2019

Carta de Serveis dels Serveis d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP)

28/03/2019

Carta de Serveis dels Centres de Salut Pública de la Comunitat Valenciana

12/04/2019

Carta de Serveis d'Atenció a la Drogodependència i altres Trastorns Addictius

28/05/2019