Llista d'espera quirúrgica

Definicions i criteris

Conjunt de pacients que en un moment donat es troben en espera per a ser atesos en una consulta externa o per a la realització d'una prova diagnòstica/terapèutica sol·licitada per un metge autoritzat.

Conjunt de pacients amb prescripció no urgent d'un procediment diagnòstic o terapèutic, establida per un metge especialista, acceptada pel pacient i per a la realització del qual l'hospital té previst la utilització d'un quiròfan.

Data d'indicació de la consulta o prova pel metge peticionari o de prescripció de la intervenció pel metge especialista quirúrgic.

Data en la qual la persona és donada de baixa, quedant sempre documentat el motiu específic d'aquella.

És el temps mitjà d'espera, expressat en dies, que porten esperant els i les pacients en espera per a la primera consulta, prova diagnòstica o terapèutica. En pacients pendents d'intervenció quirúrgica és el temps mitjà des de la data de prescripció fins a la data final del període d'estudi. Aquest és l'indicador utilitzat pel Ministeri de Sanitat.

Nombre total de persones en espera per a l'atenció en consulta, prova diagnòstica, terapèutica o intervenció quirúrgica.

  • Per realització de la consulta, prova diagnòstica o terapèutica.
  • Per intervenció quirúrgica al seu hospital o en centre alternatiu.
  • Per revisió de la indicació, quan per motius clínics es considere que la prova o intervenció quirúrgica ja no és necessària.
  • Per decisió del pacient que manifesta la seua renúncia voluntària, sol·licitud d'ajornament per període indefinit.

Segons l'RD 605/2003 de 23 de maig, les prioritats per a consulta externa i/o prova diagnòstica/terapèutica són les següents:

  • Prioritat 1. Sol·licitud preferent. Serà aquella sol·licitud que ha de realitzar-se en un període màxim de 15 dies.
  • Prioritat 2. Sol·licitud ordinària. Sol·licitud de consulta o prova complementària en la qual no concorren altres elements de prioritat.

Segons l'RD 605/2003 de 23 de maig, les prioritats per a indicació quirúrgica són les següents:

  • Prioritat 1. Pacients el tractament quirúrgic dels quals, sent programable, no admet una demora superior a 30 dies.
  • Prioritat 2. Pacients la situació clínica dels quals o social admet una demora relativa, sent recomanable la intervenció en un termini inferior a 90 dies.
  • Prioritat 3. Pacients la patologia dels quals permet la demora del tractament, ja que aquella no produeix seqüeles importants.