Preguntes Freqüents Incapacitat Temporal

La Incapacitat Temporal (IT) és la situació en la qual es troba la persona quan està impossibilitat temporalment per a treballar a causa de malaltia comuna o professional o per un accident, siga o no laboral, mentre li cal assistència sanitària de la Seguretat Social.

Existeixen tres situacions especials per contingències comunes:

• la situació en la qual pot trobar-se la dona en cas de menstruació incapacitant secundària,

• la deguda a la interrupció de l'embaràs, voluntària o no .

• la de gestació de la dona treballadora des del dia primer de la setmana trentena novena.

L'assistència sanitària que contribuïsca al restabliment de la salut i de la capacitat laboral i si reuneix els requisits necessaris, la prestació econòmica que cobrisca la falta d'ingressos que es produeix quan, a causa d'una malaltia o accident, se té impossibilitat temporalment per a treballar.

Estar d'alta en seguretat social o assimilada i tindre les cotitzacions exigides per a cada cas.

El personal facultatiu valorarà si precisa repòs i en tal cas li prescriurà la baixa.

Si escau el facultatiu emplenara i li entregara el seu exemplar i la Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública tramitarà directament el comunicat de baixa de l'empresa a l'INSS perquè aquest li ho faça arribar a la seua empresa. Si es tracta d'un accident de treball o malaltia professional, i l'empresa té concertades aquestes prestacions amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, haurà d'acudir al servei mèdic de la Mútua.

 

L'emissió de comunicats de baixa en pacients ingressats serà realitzada pel facultatiu responsable de l'assistència durant l'ingrés, així com els comunicats de confirmació mentre el pacient estiga ingressat.

La duració màxima de la baixa és de 12 mesos, prorrogables per altres 6 mesos.  

Durant els primers 12 mesos, la baixa és responsabilitat del metge o metgessa que li assisteix i podrà a més ser controlada per la inspecció de serveis sanitaris de la Conselleria , l'INSS i en el seu cas la mútua amb la qual l'empresa tinga contractada l'abonament de la IT. A partir dels 12 mesos, la baixa serà controlada per l'INSS. 

S'ha d'acudir als reconeixements mèdics als quals se'l cite, llevat que existisca una causa que el justifique i el puga acreditar. El no acudir sense justificació, pot causar l'alta per incompareixença o una suspensió de la prestació econòmica. 

La duració màxima de la baixa és de 12 mesos, prorrogables per altres 6 mesos. A partir dels 12 mesos, la baixa serà controlada per l'INSS. La concessió de la pròrroga dels sis mesos pot ser tàcita (si en arribar als 365 dies no rep alta o resolució de l'INSS, es considerarà que se li ha atorgat la pròrroga fins que reba resolució o citació de l'INSS) o expressa en els casos que reba escrit de l'INSS

  1. La situació d'Incapacitat Temporal per a un treball implica la baixa laboral per a tots els que poguera tindre, per la qual cosa no es pot estar de baixa en l'un i d'alta en els altres. 
  2. La persona haurà de comunicar al seu metge o metgessa perquè li emeta un comunicat de baixa per a cadascuna de les empreses en les quals treballe. 

Es pot presentar una reclamació prèvia davant la Inspecció Mèdica de Serveis Sanitaris del seu Departament de Salut durant els 11 dies següents a la notificació.

En qualsevol cas l'alta és efectiva i haurà d'incorporar-se al seu treball.

Es podrà presentar la sol·licitud de revisió de l'alta mèdica en el termini de 10 dies hàbils davant l'INSS, acompanyada d'informes mèdics (o còpia de la sol·licitud davant la mútua dels mateixos). Deurà també comunicar a l'empresa la presentació de la reclamació el mateix dia.

La Direcció Provincial de l'INSS dictarà resolució.

Es presentarà reclamació en l'INSS en el termini de 4 dies i haurà de comunicar-lo a l'empresa el mateix dia.

Si després de la revisió de la reclamació es manté l'alta, aquesta adquirirà plens efectes. El temps transcorregut entre l'alta i la revisió es considera una pròrroga de la situació d'Incapacitat Temporal.